Artykuły w kategorii

Warunki programu partnerskiego

Zaktualizowano miesiąc temu

Niniejsze Warunki programu partnerskiego Foxentry regulują współpracę i uczestnictwo w programie prowizyjnym online serweru znajdującego się na https://foxentry.com/pl/, a także stosunki prawne powstałe między operatorem a partnerem.

1. Postanowienia wstępne

1.1. Definicje

W warunkach programu są wykorzystywanie terminy zdefiniowane poniżej:

 • klient oznacza osobę fizyczną lub prawną, która została zaproszona lub ma zostać zaproszona przez partnera do usługi Foxentry;
 • Rozporządzenie to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ;
 • Kodeks Cywilny to ustawa nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami;
 • partnerem jest osoba fizyczna lub prawna, która uczestniczy w programie prowizyjnym operatora na podstawie rejestracji; 
 • warunki programu to Warunki programu partnerskiego Foxentry, które regulują współpracę i uczestnictwo w programie prowizyjnym oraz niektóre relacje związane z prywatnością. Aktualna wersja warunków programu jest zawsze publikowana na stronie internetowej;
 • Program prowizyjny to program prowizyjny operatora, za pośrednictwem którego partner może zaprosić inną osobę do udziału w tym programie i zamówić usługę Foxentry. Częścią programu prowizyjnego jest wypłata prowizji klientowi, na warunkach określonych w warunkach programu;
 • konto prowizyjne to wirtualne konto użytkownika partnera prowadzone przez operatora na stronie internetowej w ramach administracji programu prowizyjnego, do którego partner ma dostęp i za pośrednictwem którego może zaprosić klienta;
 • operatorem jest spółka AVANTRO, sro, z siedzibą Thámova 137/16, Karlín, 186 00 Praha, IČ: 04997476, DIČ: CZ04997476, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wpis 256795;
 • Foxentry to usługa oferowana i świadczona przez operatora w ramach strony internetowej;
 • umowa o współpracy (lub po prostu „umowa”) to każda umowa zawarta na warunkach programu pomiędzy operatorem a partnerem. Umowa zostaje zawarta przez partnera akceptującego warunki programu operatora poprzez rejestrację i naciśnięcie przycisku potwierdzenia, umowa współpracy nie jest umową zlecenia ani umową agencyjną;
 • strony umowy (lub po prostu „strony”) oznaczają łącznie operatora i partnera, operatora lub partnera oddzielnie określanych jako strona umowy (lub po prostu „strona”);
 • podmioty danych osobowych lub podmioty oznaczają klientów, lub inne osoby, których dane osobowe są przekazywane między stronami umowy za pośrednictwem interfejsu internetowego lub w inny sposób w związku z programem prowizyjnym, te dane osobowe zwane są dalej danymi osobowymi;
 • strona internetowa to łącznie wszystkie strony internetowe operatora znajdującej się pod adresem https://foxentry.cz/.

1.2. Co reguluje wzajemne prawa i obowiązki?

1.2.1. Warunki programu regulują prawa i obowiązki stron:

powstałe w związku z uczestnictwem partnera w programie prowizyjnym, w tym warunki, na jakich klient może zostać zaproszony do programu prowizyjnego oraz warunki wypłaty prowizji (część 2 niniejszych warunków programu);

b) powstałe w związku z obsługą danych osobowych klientów lub innych użytkowników strony internetowej (część 3 niniejszych warunków programu);

c) powstałych w związku z ochroną danych osobowych partnera i operatora (część 4 niniejszych warunków programu).

1.2.2. Rejestrując się w programie prowizyjnym, partner wyraża zgodę na warunki programu i jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania warunków programu.

1.2.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami programu stosunki między partnerem a operatorem regulują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny, a w przypadku partnera będącego konsumentem także ustawa nr 636/1992 Sb., Ustawa o ochronie konsumentów , z późniejszymi zmianami (dalej „Ustawa o ochronie konsumentów”).

1.2.4. Operator jest uprawniony do zmiany lub uzupełnienia treści warunków programu w dowolnym momencie. Prawa i obowiązki umawiających się stron zawsze reguluje treść regulaminu programu, na podstawie którego powstały.

1.2.5. Umowa nie jest zawierana w formie pisemnej z podpisami stron umowy. Umowa składa się głównie z tych warunków programu, wzajemnej komunikacji między partnerem a operatorem lub informacji podanych na stronie internetowej. Na życzenie partnera cała umowa zostanie mu przesłana w formie elektronicznej e-mailem lub wydrukowana pocztą. W przypadku wysyłki pocztą Operator może zażądać zwrotu kosztów z tym związanych. Umowa (w tym niniejsze warunki programu) jest archiwizowana przez operatora w formie elektronicznej. Umowa nie jest dostępna dla osób trzecich, ale operator prześle mu ją na żądanie partnera.

2. Zaproszenie klienta i płatność prowizji

2.1. Udział w programie prowizyjnym

2.1.1. Uczestnictwo w programie prowizyjnym wynika z rejestracji partnera w programie prowizyjnym oraz założenia konta prowizyjnego partnera.

2.1.2. Partner jest zobowiązany do ochrony swoich danych dostępowych do swojego konta prowizyjnego przed nadużyciem przez osoby trzecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem konta prowizyjnego przez osobę trzecią.

2.1.3. Partner odpowiada wobec Operatora za poprawność i kompletność danych podanych podczas rejestracji. W przypadku zmiany ww. danych partner zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez partnera z powodu braku zgłoszenia zmian danych.

2.1.4. W ramach programu prowizyjnego partner promuje usługę Foxentry na podstawie umowy o współpracy, w szczególności poprzez zaproszenie klienta do korzystania z usługi Foxentry.

2.1.5. Zaprosić klienta można następującymi sposobami:

a) poprzez unikalny link dostępny na koncie prowizyjnym partnera. Partner jest uprawniony do umieszczenia tego unikalnego linku na swojej stronie internetowej lub na stronach internetowych osób trzecich, o ile procedura ta nie narusza warunków biznesowych lub innych warunków danej platformy internetowej, lub partner jest uprawniony do wysłania unikalnego linku do konkretnej osoby. Poprzez unikalny link klient zostanie skierowany do zarejestrowania się w programie prowizyjnym. Rejestrując się, klient bierze udział w programie prowizyjnym.

b) poprzez konto prowizyjne, wysyłając zaproszenie do klientów pocztą elektroniczną. Zaproszenie można wysłać klikając w odpowiedni przycisk na koncie prowizyjnym. Klient zostanie włączony do programu prowizyjnego poprzez udostępnienie rejestracji poprzez wysłane zaproszenie.

2.1.6. Partner jest zobowiązany do zapewnienia, że ​​jego działania nie szkodzą ani nie zagrażają dobremu imieniu i reputacji operatora lub oferowanych przez niego usług.

2.2. Prowizja

2.2.1. W przypadku, gdy klient, na podstawie zaproszenia partnera zgodnie z art. 2.1.5 lit. a) lub b) warunków programu, założy konto użytkownika na stronie internetowej i tym samym zacznie uczestniczyć w programie prowizyjnym, zamówi usługę Foxentry za pośrednictwem tego konta użytkownika i zapłaci za tę usługę operatorowi, będzie partnerowi przysługiwała prowizja.

2.2.2. W przypadku rozwiązania umowy lub rozwiązania stosunku umownego pomiędzy klientem a operatorem w inny sposób, w wyniku którego operator będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych od klienta środków za usługę Foxentry, prawo partnera do prowizji wygasa. Jednak wypłacone już prowizje należą do partnera i nie jest on zobowiązany do ich zwrotu.

2.2.3. Wszystkie zamówienia usługi Foxentry dokonane przez klienta, który dokonał rejestracji na podstawie zaproszenia od partnera zgodnie z pkt 2.1.5. a) lub b) warunków programu zostaną wyświetlone na koncie prowizyjnym partnera.

2.2.4. Prawo do prowizji partnera powstaje w momencie opłacenia zamówienia przez klienta. Za moment zapłaty uważa się zaksięgowanie odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym operatora. Jeżeli usługa Foxentry jest opłacana przez klienta okresowo, klientowi przysługuje prowizja w wysokości określonej w następnym paragrafie za każdą dokonaną w ten sposób płatność.

2.2.5. Wysokość prowizji wynosi 20% każdej wpłaty ceny usługi Foxentry bez VAT dokonanej w pierwszym roku od rejestracji klienta oraz 10% każdej wpłaty ceny usługi Foxentry bez VAT za kolejne lata.

2.2.6. W przypadku nowej (ponownej) rejestracji klienta w programie prowizyjnym, niezależnie od danych rejestracyjnych, pod którymi klient zakłada swoje konto użytkownika, czas trwania indywidualnych kont użytkownika klienta jest na potrzeby poprzedniego punktu zliczany.

2.2.7. Po powstaniu prawa do prowizji partner ma możliwość zażądania wypłaty prowizji za pośrednictwem swojego konta prowizyjnego, przy czym minimalna kwota, za którą partner może zażądać wypłaty, wynosi 500 CZK. W przypadku, gdy partner zażąda wypłaty niższej kwoty, wypłata prowizji zostanie odrzucona przez operatora. Jeśli partner zażąda wypłaty prowizji zgodnie z niniejszymi warunkami programu, operator zapłaci prowizję w ciągu 10 dni roboczych od wezwania partnera, na rachunek bankowy, który partner wymienił na swoim koncie prowizyjnym.

3. Wspólne zarządzanie

3.1. Zakres przekazywanych danych osobowych

3.1.1. W przypadku, gdy Klient zarejestruje się w usłudze Foxentry na podstawie pkt 2.1.5. a) warunków programu, wówczas operator przekaże partnerowi jedynie anonimowe informacje o wysokości prowizji partnera. W takim przypadku zatem strony nie będą przekazywać żadnych danych osobowych osobom trzecim i nie będzie chodzić o wspólne zarządzanie w rozumieniu niniejszej części 3 regulaminu programu.

3.1.2. W przypadku, gdy partner zaprosi klienta do programu prowizyjnego na podstawie pkt 2.1.5. b) warunków programu, wspólnie z operatorem będą na stanowisku współadministratorów podanych danych osobowych danego klienta. W takim przypadku partner potwierdza, że ​​ma zgodę na przekazanie e-maila klienta operatorowi.

3.2. Ogólne warunki

3.2.1. Ta część warunków programu jest sporządzona zgodnie z art. 26 rozporządzenia. Przedmiotem tej części warunków programu jest określenie warunków wspólnego przetwarzania przedmiotowych danych osobowych przez operatora i partnera jako współadministratorów.

3.2.2. Niniejsze warunki programu nie mają zastosowania do przetwarzania danych osobowych w związku z negocjacjami pomiędzy partnerem a klientem lub inną osobą, która nie jest bezpośrednio związana z interfejsem internetowym. Paragrafu tego nie można jednak interpretować jako zwolnienie partnera z ciążących na nim obowiązków prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

3.2.3. W przypadku, gdy partner jest oceniany jako przetwarzający dane osobowe, a nie jako administrator, do tej relacji pomiędzy partnerem a administratorem stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące administratora danych osobowych.

3.3. Przekazywanie danych osobowych i ich zakres

3.3.1. Celem przekazywania danych osobowych jest wyłącznie realizacja umów związanych z niniejszymi warunkami programu. W innych celach storny umowy mogą przetwarzać dane osobowe tylko wtedy, gdy pozwala na to Rozporządzenie, w szczególności do celów uzasadnionych interesów lub w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

3.3.2. Partner przekazuje dane osobowe operatorowi w celu zaproszenia klienta za pośrednictwem maila klienta do programu prowizyjnego. Partner oświadcza, że ​​dane osobowe Klienta przekazywane są za wyraźną zgodą Klienta, którą jest w stanie wykazać.

3.3.3. O ile na stronie internetowej nie określono inaczej, partner przekaże operatorowi tylko e-mail klienta.

3.4. Sposób przetwarzania danych osobowych

3.4.1. Strony oświadczają, że są świadome swoich obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających z rozporządzenia i będą je w pełni respektować w ramach niniejszego wspólnego zarządzania.

3.4.2. W szczególności Strony zobowiązują się, że:

a) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić i móc wykazać, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem, z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz różnych prawdopodobnych i różnych zagrożeń dla prawa i wolności osób, których dane dotyczą;

b) będą przetwarzać przedmiotowe dane osobowe zgodnie z celem przetwarzania określonym powyżej oraz w odpowiednim charakterze i sposobem i tylko tak długo, jak jest to niezbędne do tego celu;

c) będą wykorzystywać do przetwarzania danych osobowych wyłącznie podmioty przetwarzające dane osobowe, które zapewniają wystarczające gwarancje, że zastosowano odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie było zgodne z wymogami Rozporządzenia oraz aby chronić prawa osoby, której dane dotyczą;

d) zawrzą umowę o przetwarzanie z każdym ze swoich podmiotów przetwarzających, który będzie przetwarzał przedmiotowe dane osobowe zgodnie z art. 28 ust. 3 Rozporządzenia;

e) zapewnią, że ​​osoby upoważnione do przetwarzania przedmiotowych danych osobowych (np. pracownicy partnera) zobowiązują się do zachowania poufności;

f) nie będą przekazywać przedmiotowych danych osobowych osobom trzecim, chyba że takie przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między jedną ze stron a osobą, której dane dotyczą, do uzasadnionych interesów stron, do wypełnienia obowiązków prawnych stron lub z innego podobnego powodu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia;

g) wywiążą się ze swoich zobowiązań w zakresie podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających niezbędny poziom bezpieczeństwa przetwarzania przedmiotowych danych osobowych, w szczególności zapewnienia dostępu do przechowywanych danych osobowych za pomocą haseł oraz określenia wewnętrznych zasad pracy z danymi osobowymi;

h) wypełnią wszystkie swoje obowiązki w przypadku naruszenia bezpieczeństwa przedmiotowych danych osobowych;

i) wywiążą się ze swoich zobowiązań w zakresie ewidencji przetwarzania i współpracy z organem nadzorczym zgodnie z rozporządzeniem;

j) umożliwią osobie, której dane dotyczą, realizację wszelkich praw związanych z przetwarzaniem, w szczególności zgodnie z art. 15-22 Rozporządzenia.

3.5. Podział obowiązków między stronami umowy

3.5.1. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnej współpracy niezbędnej do prawidłowego wypełniania obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

3.5.2. Operator realizuje swoje zobowiązania wynikające z przetwarzania danych osobowych w celu spełnienia niniejszych warunków programu oraz w związku ze świadczeniem innych jego funkcji. W ramach tego odpowiada również na pytania i prośby osób, których dane dotyczą, oraz w inny sposób zapewnia ich prawa.

3.5.3. Partner wypełnia swoje zobowiązania wynikające z przetwarzania danych osobowych w celu spełnienia niniejszych warunków programu. W ramach tego odpowiada również na pytania i prośby osób, których dane dotyczą, oraz w inny sposób zapewnia ich prawa.

3.5.4. Podczas rejestracji na stronie internetowej operator informuje klienta o przetwarzaniu danych osobowych, w tym informuje, że przedmiotowe dane osobowe zostaną przekazane partnerom. W momencie przekazania przedmiotowych danych osobowych partner nie jest już zobowiązany do informowania klienta o przetwarzaniu (z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w następnym paragrafie), ale partner musi mieć możliwość łatwego ustalenia, kto będzie administratorem jego danych osobowych. W przypadku innych niż klienta osób, których dane dotyczą, przepis stosuje się odpowiednio.

3.5.5. W przypadku, gdy partner zacznie przetwarzać przedmiotowe dane osobowe w celu innym niż wykonanie umowy lub w szerszym zakresie, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do poinformowania.

3.5.6. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwróci się do jednej ze stron z wnioskiem o skorzystanie ze swoich praw i jest oczywiste, że prawa te należą do niej w stosunku do drugiej strony, strona wezwana przekazuje wniosek drugiej zainteresowanej stronie i informuje osobę, której dane dotyczą.

3.5.7. Jeżeli ze względu na charakter sprawy możliwe jest wykonanie praw osoby, której dane dotyczą, przez którąkolwiek ze stron, lub nie jest jasne, do której ze stron należy ten obowiązek, wykona go ta, do którego podmiot pierwszy się zwrócił.

3.5.8. Jeżeli jedna ze stron nie wywiąże się należycie ze swoich obowiązków związanych ze wspólnym przetwarzaniem danych osobowych w ramach niniejszych warunków programu, a drugiej stronie zostanie wyrządzona jakakolwiek szkoda, taka jak sankcje lub utrata zysku z powodu naruszenia jej dobrego imienia, strona, która naruszyła swoje zobowiązania, zrekompensuje drugiej stronie wszelkie szkody.

3.5.9. Niezależnie od tego, czy operator poniósł szkodę, naruszenie obowiązków wynikających z poprzedniego ustępu może być uznane za istotne naruszenie zobowiązania umownego.

4. Ochrona danych osobowych partnera i operatora

4.1. Ochrona i postępowanie z danymi osobowymi partnera i operatora

4.1.1. Kontrahenci oświadczają, że mają świadomość, iż w ramach współpracy biznesowej w ramach niniejszej umowy przetwarzają wzajemnie swoje dane osobowe ew. dane osobowe ich przedstawicieli. Kontrahenci przetwarzają w szczególności dane identyfikacyjne, kontaktowe i gospodarcze (np. dane bankowe, dane o sytuacji finansowej itp.). Umawiające się Strony uzyskują te dane osobowe bezpośrednio od drugiej Umawiającej się Strony lub z publicznie dostępnych źródeł.

4.1.2. Strony umowy przetwarzają powyższe dane osobowe na podstawie i w celu realizacji niniejszej umowy oraz na podstawie i w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych prawem. Ponadto Umawiające się Strony mogą przetwarzać dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu w celu dochodzenia i ochrony roszczeń prawnych. Pozyskane dane osobowe kontrahenci będą przetwarzać tylko przez czas niezbędny do realizacji powyższych celów.

4.1.3. Jeżeli strona umowy wyrazi zgodę, druga strona umowy jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w tej zgodzie.

4.1.4. W zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów, storny umowy mają prawo przekazywać dane osobowe innym odbiorcom. Odbiorcami tymi mogą być w szczególności Hetzner Online GmbH (dostawca serwera) oraz dostawca wsparcia informatycznego dla interfejsu internetowego i usługi. Strona umowy jest zobowiązana do poinformowania, na podstawie wniosku drugiej strony umowy kto w szczególności przetwarza dane osobowe.

4.1.5.Strony umowy nie przekazują danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej, chyba że jest to niezbędne do wykonania umowy lub z innych powodów do realizacji powyższych celów zgodnie z zasadami takiego przekazywania określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

4.1.6. Strony umowy przyjmują do wiadomości, że przysługuje im prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do poprawiania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do odwołania zgody, jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

5.1.1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana:

a) likwidacją konta prowizyjnego partnera na prośbę partnera. Konto prowizyjne można zlikwidować za pomocą odpowiedniego przycisku, który będzie w ustawieniach konta prowizyjnego, lub partner może skontaktować się z operatorem z prośbą o anulowanie konta prowizyjnego, który zlikwiduje konto prowizyjne;

b) wypowiedzenie umowy bez wypowiedzenia przez operatora. Operator jest uprawniony do rozwiązania umowy w przypadku, gdy partner przy wykonywaniu współpracy działa niezgodnie z warunkami programu, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami;

c) poprzez inne sprawy zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

5.1.2. Wypowiedzenie umowy o współpracy nie wpływa na żadne roszczenia odszkodowawcze.

5.1.3. Partner jest uprawniony do żądania zapłaty prowizji od operatora, do których przysługiwał w dniu rozwiązania umowy o współpracy. Płatność zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami dotyczącymi prowizji w art. 2.2.

5.2. Informacje ogólne

5.2.1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane ingerencją osób trzecich w interfejs sieciowy lub w wyniku korzystania z niego niezgodnie z przeznaczeniem. Podczas korzystania z interfejsu internetowego partner nie może stosować procedur, które mogłyby zakłócić działanie systemu lub nadmiernie obciążyć system.

5.2.2. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane jego działaniami z naruszeniem warunków programu i/lub prawa Republiki Czeskiej operatora, innym użytkownikom strony internetowej lub osobom trzecich.

5.2.3. Operator jest uprawniony do świadczenia usługi na podstawie koncesji handlowej. Jej działalność nie podlega żadnemu innemu zezwoleniu.

5.2.4. Zawartość stron internetowych (teksty, w tym warunki korzystania, zdjęcia, obrazy, logotypy, oprogramowanie i inne) jest chroniona prawami autorskimi Operatora lub prawami innych osób. Treści partnera nie mogą być zmieniane, kopiowane, reprodukowane, rozpowszechniane lub wykorzystywane w jakimkolwiek celu bez zgody operatora lub zgody właściciela praw autorskich. W szczególności zabroniony jest bezpłatny lub odpłatny dostęp do zdjęć i tekstów umieszczonych na stronach internetowych.

5.2.5. Nazwy i oznaczenia produktów, towarów, usług, firm i korporacji mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

5.2.6. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków korzystania z programu jest nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne (lub takim się stanie), zamiast tego będzie miało zastosowanie postanowienie, które jest najbardziej zbliżone do niego. Nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.

5.2.7. Jeżeli miejsce zamieszkania lub siedziba partnera znajduje się poza Republiką Czeską lub jeżeli stosunek prawny między operatorem a partnerem zawiera inny element międzynarodowy, partner zgadza się, że stosunek prawny między partnerem a operatorem podlega prawu czeskiemu. Jeżeli partner jest konsumentem, a prawo kraju zamieszkania zapewnia wyższy poziom ochrony konsumenta niż prawo czeskie, wówczas ma zapewniony ten wyższy poziom ochrony.

5.2.8. Jeśli partner dopuści się jakiegokolwiek nielegalnego lub nieetycznego zachowania podczas korzystania ze strony internetowej, operator ma prawo ograniczyć, zawiesić lub zakończyć dostęp partnera do strony internetowej, bez żadnej rekompensaty. W takim przypadku partner jest również zobowiązany do zrekompensowania operatorowi w całości szkód, które zostały w sposób oczywisty spowodowane jego działaniami na podstawie niniejszego ustępu.

5.2.9. Operator ostrzega, że ​​kliknięcie na niektóre linki na stronie internetowej może spowodować opuszczenie strony internetowej i przekierowanie na strony osób trzecich.

5.2.10. Jeśli niniejsze warunki programu wygasną w jakikolwiek sposób, postanowienia niniejszych warunków programu nadal będą wiążące dla stron, które wyraźnie mają być wiążące dla stron nawet po zakończeniu współpracy.

5.2.11. Za współpracę podczas audytów wewnętrznych lub zewnętrznych partnera lub za wszelkie niestandardowe wymagania, na które operator musiałby poświęcić więcej czasu lub pieniędzy, operator ma prawo do rekompensaty za poświęcony czas według stawki godzinowej w wysokości 5000 CZK bez VAT.

5.3. Informacje dla konsumentów

5.3.1. Jeżeli partner jest osobą fizyczną, która zawiera umowę poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania zawodu, przysługuje mu ochrona konsumenta na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Ochronie Konsumentów.

5.3.2. Jako konsument ma w szczególności:

a) prawo do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie poprzez anulowanie rachunku prowizyjnego zgodnie z art. 5.1.1.;

b) prawo do przekazania informacji przed zawarciem umowy (informacje zawarte są w niniejszym regulaminie programu lub na stronie internetowej);

c) prawo do pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego wynikającego z umowy;

d) jeżeli nie ma miejsca zamieszkania w Republice Czeskiej, ma również prawo do wyższego poziomu ochrony konsumenta przewidzianego przez prawo państwa jego zamieszkania, jeżeli takie prawo zapewnia wyższy poziom ochrony niż prawo czeskie.

5.3.3. Partner może w dowolny sposób poinformować operatora o odstąpieniu od umowy, jednak operator zaleca wysłanie wiadomości na jego kontaktowy adres e-mail. Operator blokuje wówczas korzystanie z programu prowizyjnego przez partnera niezwłocznie po powiadomieniu o odstąpieniu od umowy.

5.3.4. Jeżeli partnerem jest konsument i jeżeli między operatorem a partnerem w ramach umowy powstanie spór, którego nie można rozwiązać bezpośrednio, partner ma prawo zwrócić się z tym sporem do Czeskiej Inspekcji Handlowej (adres: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; strona internetowa: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; adres mailowy: [email protected]; telefon: +420 296 366 360) lub do Stowarzyszenia Konsumentów Czeskich, z. ú. (adres: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, strona internetowa: www.konzument.cz, adres mailowy: [email protected], telefon: +420 495 215 266) w celu pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego. Z prawa tego może skorzystać nie później niż 1 rok od dnia, w którym po raz pierwszy skorzystał z prawa będącego przedmiotem sporu konsumenckiego.

Partner może również skorzystać z platformy internetowej utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu złożenia reklamacji na usługi operatora oraz znalezienia podmiotu ADR.

Niniejsze warunki programu obowiązują od 3 października 2023 r.

Nadal nie wiesz? Napisz do nas.