Články v kategorii

Affiliate podmínky

Aktualizováno před měsícem

Tyto Podmínky provizního programu služby Foxentry upravují spolupráci a účast na provizním programu
on-line serveru umístěného na webovém rozhraní https://foxentry.cz/ a dále právní poměry vznikající mezi provozovatelem a partnerem.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Vymezení pojmů

V podmínkách programu jsou dále používány níže definované pojmy:

 • klientem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je pozvána nebo má být pozvána partnerem do služby Foxentry;
 • nařízení je nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;
 • občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • partner je fyzická osoba nebo právnická osoba, která se na základě registrace účastní provizního programu provozovatele; podmínky programu jsou tyto Podmínky provizního programu služby Foxentry, které upravují spolupráci a účast na provizním programu a některé vztahy související s ochranou osobních údajů. Aktuální znění podmínek programu je vždy uveřejněno na webovém rozhraní;
 • provizní program je provizní program provozovatele, prostřednictvím kterého může partner pozvat jinou osobu, aby se účastnila tohoto programu a objednala si službu Foxentry. Součástí provizního programu je výplata provize klientovi, za podmínek stanovených podmínkami programu;
 • provizním účtem je virtuální uživatelský účet partnera vedený provozovatelem na webovém rozhraní v rámci administrace provizního programu, ke kterému má partner přístup a prostřednictvím něhož může pozvat klienta;
 • provozovatel je společnost AVANTRO, s.r.o., se sídlem Thámova 137/16, Karlín, 186 00 Praha, IČ: 04997476, DIČ: CZ04997476, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 256795;
 • služba Foxentry je služba, která je nabízena a poskytována provozovatelem v rámci webového rozhraní;
 • smlouva o spolupráci (nebo jen „smlouva“) je jakákoliv smlouva uzavřená dle podmínek programu mezi provozovatelem a partnerem. Smlouva je uzavřena tím, že partner při registraci stisknutím potvrzovacího tlačítka přijme podmínky programu provozovatele, smlouva o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupení;
 • stranami smlouvy (nebo jen „stranami“) se rozumí provozovatel a partner společně, provozovatel nebo partner samostatně se označují jako strana smlouvy (nebo jen „strana“);
 • subjekty osobních údajů či subjekty se míní klienti, popř. jiné osoby, jejichž osobní údaje jsou předávány mezi stranami smlouvy prostřednictvím webového rozhraní nebo jiným způsobem v souvislosti s provizním programem, tyto osobní údaje se dále označují jako předmětné osobní údaje;
 • webové rozhraní je souhrn webových stránek provozovatele umístěných na adrese https://foxentry.cz/.

1.2. Čím se řídí vzájemná práva a povinnosti?

1.2.1. Podmínky programu upravují práva a povinnosti smluvních stran:

a) vzniklé v souvislosti s účastí partnera v provizním programu, včetně podmínek, za jakých lze pozvat klienta do provizního programu a podmínek výplaty provize (část 2 těchto podmínek programu);

b) vzniklé v souvislosti s nakládáním s osobními údaji klientů nebo jiných uživatelů webového rozhraní (část 3 těchto podmínek programu);

c) vzniklé v souvislosti s ochranou osobních údajů partnera a provozovatele (část 4 těchto podmínek programu).

1.2.2. Registrací do provizního programu vyslovuje partner svůj souhlas s podmínkami programu a zároveň se zavazuje řídit se podmínkami programu.

1.2.3. V otázkách těmito podmínkami programu neupravených se vztahy mezi partnerem a provozovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a, je-li partner spotřebitelem, taktéž zákonem č. 636/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.2.4. Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění podmínek programu. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním podmínek programu, za jehož účinnosti vznikly.

1.2.5. Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří především tyto podmínky programu, vzájemná komunikace mezi partnerem a provozovatelem, popřípadě informace uvedené na webovém rozhraní. Na partnerovu žádost mu bude celá smlouva zaslána elektronicky e-mailem nebo vytištěná poštou. Při zasílání poštou může Provozovatel požádat o úhradu nákladů s tím spojených. Smlouvu (včetně těchto podmínek programu) archivuje provozovatel v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání partnera mu ji provozovatel zašle.

2. Pozvání klienta a výplata provize

2.1. Účast v provizním programu

2.1.1. Účast v provizním programu vzniká registrací partnera v provizním programu a zřízením provizního účtu partnera.

2.1.2. Partner je povinen chránit své přístupové údaje ke svému proviznímu účtu před zneužitím třetí osobou. Provozovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou zneužitím provizního účtu třetí osobou.

2.1.3. Partner odpovídá provozovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn v uvedených údajích je partner povinen o této skutečnosti bezodkladně provozovatele informovat. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé partnerovi z důvodu neoznámení změn v údajích.

2.1.4. V rámci provizního programu partner propaguje službu Foxentry na základě smlouvy o spolupráci, zejména tím, že pozve klienta k užívání služby Foxentry.

2.1.5. Pozvat klienta lze následujícími způsoby:

a) prostřednictvím unikátního odkazu, který je dostupný v provizním účtu partnera. Tento unikátní odkaz je partner oprávněn umístit na své webové stránky, popřípadě na webové stránky třetích osob, neporušuje-li tento postup obchodní či jiné podmínky dané webové platformy, popřípadě je partner oprávněn unikátní odkaz zaslat konkrétní osobě. Prostřednictvím unikátního odkazu bude klient odkázán na registraci do provizního programu. Registrací dojde k zapojení klienta do provizního programu.

b) prostřednictvím provizního účtu zasláním pozvánky na klientův e-mail. Pozvánku lze zaslat kliknutím na příslušné tlačítko v provizním účtu. K zapojení klienta do provizního programu dojde provedením registrace dostupné skrze zaslanou pozvánku.

2.1.6. Partner je povinen dbát o to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst provozovatele či jím nabízených služeb.

2.2. Provize

2.2.1. V případě, že si klient na základě pozvání partnera dle článku 2.1.5 písm. a) nebo b) podmínek programu zřídí na webovém rozhraní uživatelský účet a zapojí se tak do provizního programu, objedná si prostřednictvím tohoto uživatelského účtu službu Foxentry a tuto službu uhradí provozovateli, vzniká partnerovi nárok na provizi.

2.2.2. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu mezi klientem a provozovatelem jiným způsobem, v důsledku čehož bude provozovatel povinen vrátit peněžní prostředky přijaté od klienta za sužbu Foxentry, nárok na provizi partnerovi zanikne. Již vyplacené provize však náleží partnerovi a není povinen je vracet.

2.2.3. Všechny objednávky služby Foxentry provedené klientem, který se zaregistroval na základě pozvání partnera dle odst. 2.1.5 písm. a) nebo b) podmínek programu, budou zobrazeny v provizním účtu partnera.

2.2.4. Nárok na provizi partnera vzniká okamžikem uhrazení objednávky klientem. Za okamžik úhrady se považuje připsání příslušné částky na bankovní účet provozovatele. Je-li služba Foxentry klientem hrazena periodicky, náleží klientovi provize ve výši dle následujícího odstavce za každou takto provedenou platbu.

2.2.5. Výše provize se rovná 20 % z každé úhrady ceny služby Foxentry bez DPH uskutečněné v rámci prvního roku od registrace klienta a 10 % z každé úhrady ceny služby Foxentry bez DPH za následující roky.

2.2.6. V případě nové (opětovné) registrace klienta do provizního programu, nehledě na to, pod jakými registračními údaji si klient svůj uživatelský účet zřídí, se doba trvání jednotlivých uživatelských účtů klienta pro účely předchozího odstavce sčítá.

2.2.7. Po vzniku nároku na provizi, má partner možnost požádat o výplatu provize prostřednictvím svého provizního účtu, přičemž minimální částka, o jejíž výplatu může partner požádat je 500 Kč. V případě, že partner požádá o výplatu nižší částky, bude mu výplata provize zamítnuta ze strany provozovatele. Pokud partner požádá o výplatu provize v souladu s těmito podmínkami programu, pak mu provozovatel vyplatí provize do 10 pracovních dní od požádání ze strany partnera, na bankovní účet, který má partner uvedený ve svém provizním účtu.

3. Společné správcovství

3.1. Rozsah předávaných osobních údajů

3.1.1. V případě, že se klient zaregistruje do služby Foxentry na základě odst. 2.1.5 písm. a) podmínek programu, pak provozovatel poskytne partnerovi pouze anonymizované údaje o tom, jaká je výše provize partnera. V tomto případě si tedy smluvní strany nebudou poskytovat žádné osobní údaje třetích stran a nebude se jednat o společné správcovství ve smyslu této části 3 podmínek programu.

3.1.2. V případě, že partner pozve klienta do provizního programu na základě odst. 2.1.5 písm. b) podmínek programu, bude společně s provozovatelem v postavení společných správců pro poskytnuté osobní údaje daného klienta. Partner v tomto případě stvrzuje, že má souhlas s poskytnutím emailu klienta provozovateli.

3.2. Obecná ustanovení

3.2.1. Tato část podmínek programu je sepsána ve smyslu čl. 26 nařízení. Předmětem této části podmínek programu je stanovení podmínek společného zpracování předmětných osobních údajů provozovatelem a partnerem jakožto společnými správci.

3.2.2. Na zpracování osobních údajů v souvislosti s jednáním mezi partnerem a klientem nebo jiným subjektem údajů, které přímo nesouvisí s webovým rozhraním, se tyto podmínky programu nevztahují. Tento odstavec však nemůže být vykládán tak, že by byl partner zproštěn svých zákonných povinností ohledně zpracování osobních údajů.

3.2.3. V případě, že by byl partner vyhodnocen jako zpracovatel osobních údajů, nikoli jako správce, použije se na tento vztah partnera a provozovatele přiměřeně ustanovení ohledně správce osobních údajů.

3.3. Předávání osobních údajů a jeho rozsah

3.3.1. Účelem předání osobních údajů je výlučně splnění smluv, které souvisí se těmito podmínkami programu. Za jiným účelem můžou smluvní strany osobní údaje zpracovávat jen tehdy, pokud to nařízení dovoluje, zejména pro účely oprávněných zájmů nebo pro účely plnění právních povinností.

3.3.2. Partner předá osobní údaje provozovateli pro účely pozvání klienta skrze klientův e-mail do provizního programu. Partner prohlašuje, že jsou osobní údaje klienta předány s výslovným souhlasem klienta, který je schopný doložit.

3.3.3. Nebude-li na webovém rozhraní určeno jinak, partner předá provozovateli pouze e-mail klienta.

3.4. Způsob zpracování osobních údajů

3.4.1. Strany prohlašují, že si jsou vědomy svých povinností při zpracování osobních údajů plynoucích z nařízení a že je budou v rámci tohoto společného správcovství bezezbytku dodržovat.

3.4.2. Strany se se zejména zavazují, že:

a) zavedou vhodná technická a organizační opatření, aby zajistily a byly schopny doložit, že zpracování je prováděno v souladu s nařízením, a to s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody subjektů údajů;

b) budou zpracovávat předmětné osobní údaje v souladu s účelem zpracování uvedenými výše a odpovídajícími povahou a způsobem a jen po nezbytnou dobu vzhledem k tomuto účelu;

c) ke zpracování osobních údajů využijí pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů;

d) s každým svým zpracovatelem, který bude zpracovávat předmětné osobní údaje, uzavřou zpracovatelskou smlouvu dle čl. 28 odst. 3 nařízení;

e) zajistí, že osoby oprávněné zpracovávat předmětné osobní údaje (např. zaměstnanci partnera) se zavážou k mlčenlivosti;

f) nebudou předmětné osobní údaje předávat třetím správcům, ledaže je toto předání nezbytné pro splnění smlouvy mezi jednou ze stran a subjektem údajů, pro účely oprávněných zájmů stran, pro účely plnění právních povinností stran nebo z jiného obdobného důvodu, zahrnutého do čl. 6 odst. 1 nařízení;

g) přijmou vhodná technická a organizační opatření, aby zajistily potřebnou úroveň zabezpečení zpracování předmětných osobních údajů, zejména zajistí, aby přístup k uloženým osobním údajům byl zajištěn přístupovými hesly a stanoví vnitřní pravidla pro práci s osobními údaji;

h) splní veškeré svoje povinnosti v případě porušení zabezpečení předmětných osobních údajů;

i) budou plnit povinnosti v oblastech záznamů o činnostech zpracování a spolupráce s dozorovým úřadem dle nařízení;

j) umožní subjektu údajů výkon veškerých jejich práv souvisejících se zpracováním, zejména dle čl. 15-22 nařízení.

3.5. Rozdělení povinností mezi smluvní strany

3.5.1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si součinnost potřebnou pro řádné plnění povinností spojených s ochranou osobních údajů.

3.5.2. Provozovatel plní svoje povinnosti ze zpracování osobních údajů pro účely plnění těchto podmínek programu a v souvislosti se zajišťováním dalších jeho funkcí. V rámci toho i odpovídá na dotazy a žádosti subjektů údajů a jinak zajišťuje jejich práva.

3.5.3. Partner plní svoje povinnosti ze zpracování osobních údajů pro účely plnění těchto podmínek programu. V rámci toho i odpovídá na dotazy a žádosti subjektů údajů a jinak zajišťuje jejich práva.

3.5.4. Provozovatel informuje klienta při jeho registraci na webovém rozhraní o zpracování osobních údajů, včetně informace o tom, že budou předmětné osobní údaje předány partnerům. Partner v okamžiku předání předmětných osobních údajů není již povinen klienta o zpracování informovat (s výjimkou dle následujícího odstavce), partner však musí být schopen jednoduše zjistit, kdo bude správcem jeho osobních údaje. V případě jiných subjektů údajů než klienta se toto pravidlo užije přiměřeně.

3.5.5. V případě, že by partner začal zpracovávat předmětné osobní údaje pro jiný účel, než pro plnění smlouvy nebo ve větším rozsahu, je o tom subjekt údajů povinen informovat.

3.5.6. Obrátí-li se subjekt osobních údajů na jednu ze stran s žádostí o výkon svých práv a je-li zjevné, že tato práva mu náleží ve vztahu k druhé straně, předá požádaná strana žádost příslušné druhé straně a subjekt údajů o tom informuje.

3.5.7. Pokud je vzhledem k povaze věci možné, aby práva subjektu údajů vykonala kterákoliv ze stran, nebo není zřejmé, které straně tato povinnost náleží, vykoná je ta, na kterou se subjekt první obrátil.

3.5.8. Pokud některá ze stran řádně nesplní svoje povinnosti související se společným zpracováním osobních údajů dle těchto podmínek programu a druhé straně je tím způsobena jakákoliv újma, například sankční povahy nebo i spočívající v ujití zisku z důvodu poškození jejího dobrého jména, nahradí strana, která svoje povinnosti porušila, druhé straně veškerou újmu.

3.5.9. Bez ohledu na to, zda vznikla provozovateli újma, může být porušení povinností dle předchozího odstavce považováno za porušení smluvní povinnosti podstatným způsobem.

4. Ochrana osobních údajů partnera a provozovatele

4.1. Ochrana a nakládání s osobními údaji partnera a provozovatele

4.1.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že v rámci své obchodní spolupráce dle této smlouvy zpracovávají navzájem své osobní údaje, resp. osobní údaje svých zástupců. Smluvní strany zpracovávají zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a ekonomické údaje (např. bankovní spojení, údaje o finanční situaci apod.). Smluvní strany získávají tyto osobní údaje přímo od druhé smluvní strany nebo z veřejně dostupných zdrojů.

4.1.2. Smluvní strany zpracovávají výše uvedené osobní údaje na základě a za účelem plnění této smlouvy a na základě a za účelem splnění zákonem stanovených povinností. Dále mohou smluvní strany osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu pro účely vymáhání a ochrany právních nároků. Smluvní strany budou získané osobní údaje zpracovávat pouze po dobu nezbytnou pro výše uvedené účely.

4.1.3. Pokud k tomu smluvní strana udělí souhlas, je druhá smluvní strana oprávněna zpracovávat osobní údaje v souladu s podmínkami uvedenými v tomto souhlasu.

4.1.4. V rozsahu, jaký je nutný pro naplnění výše uvedených účelů, jsou smluvní strany oprávněny osobní údaje předávat i dalším příjemcům. Těmito příjemci mohou být zejména Hetzner Online GmbH (poskytovatel serveru) a poskytovatel IT podpory webového rozhraní a služby. Kdo konkrétně osobní údaje zpracovává, je smluvní strana povinna sdělit na základě dotazu druhé smluvní strany.

4.1.5. Smluvní strany nebudou předávat osobní údaje do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu pro naplnění výše uvedených účelů v souladu s pravidly takového předávání stanovenými obecně závaznými právními předpisy.

4.1.6. Smluvní strany berou na vědomí, že mají právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenesení údajů jinému správci, právo na odvolání souhlasu, byl-li udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Doba trvání smlouvy a její zánik

5.1.1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. K zániku smlouvy může dojít:

a) zrušením provizního účtu partnera na žádost partnera. Zrušit provizní účet lze pomocí příslušného tlačítka, které bude v nastavení provizního účtu, popřípadě může partner s žádosti o zrušení provizního účtu kontaktovat provozovatele, který provizní účet zruší;

b) výpovědí smlouvy bez výpovědní doby ze strany provozovatele. Provozovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že partner při plnění spolupráce postupuje v rozporu s podmínkami programu, právními předpisy nebo dobrými mravy;

c) dalšími případy v souladu s občanským zákoníkem.

5.1.2. Zánik smlouvy o spolupráci nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.

5.1.3. Partner je oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u provozovatele, na které mu ke dni zániku smlouvy o spolupráci vznikl nárok. Vyplacení proběhne dle ustanovení o provizi v článku 2.2.

5.2. Obecné informace

5.2.1. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní partner nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

5.2.2. Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s podmínkami programu a/nebo právním řádem České republiky provozovateli, jiným uživatelům webového rozhraní nebo třetím osobám.

5.2.3. K provozování služby je provozovatel oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Jeho činnost nepodléhá jinému povolování.

5.2.4. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně podmínek užití, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn Provozovatelovým autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah partner nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu provozovatele či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

5.2.5. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

5.2.6. V případě, že je některé ustanovení těchto podmínek programu užití neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

5.2.7. Pokud se bydliště nebo sídlo partnera nachází mimo Českou republiku, nebo pokud právní poměr provozovatele a partnera obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasí partner s tím, že se právní poměr partnera a provozovatele řídí českým právem. Pokud je partner spotřebitelem a právní řád státu jeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je mu pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

5.2.8. Pokud se při užívání webového rozhraní partner dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je provozovatel oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit partnerův přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je dále partner povinen uhradit provozovateli škodu, která jeho jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

5.2.9. Provozovatel upozorňuje na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

5.2.10. Zaniknou-li tyto podmínky programu jakýmkoliv způsobem, jsou pro strany nadále závazná ustanovení těchto podmínek programu, která mají zjevně strany zavazovat i po ukončení spolupráce.

5.2.11. Za poskytnutí součinnosti při interních či externích auditech partnera, případně jakýchkoliv nestandardních požadavků, u kterých by provozovatel musel vynaložit větší časové nebo peněžní prostředky, má provozovatel nárok na úhradu za strávený čas v hodinové sazbě ve výši 5 000 Kč bez DPH.

5.3. Informace pro spotřebitele

5.3.1. V případě, že je partner fyzickou osobou, která smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, náleží mu ochrana spotřebitele dle platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

5.3.2. Jako spotřebitel má především:

a) právo kdykoli odstoupit od smlouvy zrušením provizního účtu dle článku 5.1.1.;

b) právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto podmínkách programu nebo na webovém rozhraní);

c) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy;

d) není-li jeho bydliště v České republice, má dále právo na vyšší míru ochrany spotřebitele poskytovanou právním řádem státu jeho bydliště, pokud takový právní řád poskytuje vyšší míru ochrany než český právní řád.

5.3.3. O odstoupení od smlouvy může partner provozovatele informovat jakkoliv, provozovatel doporučuje však zaslání zprávy na jeho kontaktní e-mail. Provozovatel následně partnerovi okamžitě po oznámení o odstoupení od smlouvy zablokuje užívání provizního programu.

5.3.4. Je-li partner spotřebitel a vznikne-li mezi provozovatelem a partnerem spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, má Partner právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: [email protected]; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: [email protected], telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u nás poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající služeb provozovatele, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů může partner rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Podmínky programu v tomto znění jsou platné od 3. 10. 2023

Pořád nevíte? Ozvěte se nám