Všechny články

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují tarifní systém, uzavření smlouvy o poskytnutí služby Foxentry a využívání této služby prostřednictvím webového rozhraní https://foxentry.cz/ a dále právní poměry vznikající mezi vámi při uzavírání smlouvy a využívání služby a webového rozhraní.

1. Vymezení pojmů

V těchto obchodních podmínkách se dále používají následující pojmy v níže uvedeném významu:

 • cenou se rozumí cena za tarif;
 • kontaktní údaje provozovatele jsou: kontaktní e-mail: [email protected]; kontaktní telefon: +420 277 278 678 (v pracovní dny od 9:30 do 17:00 hodin);
 • našeptávačem nebo našeptáváním se rozumí ovládací prvek predikce, který při vyplňování políček ve formuláři nabízí nápovědu nebo možnosti, v návaznosti na napsané části textu v políčcích;
 • občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • obchodní podmínky jsou tyto obchodní podmínky v platném znění;
 • požadavkem se rozumí využití našeptávání, tedy potvrzení (vložením) nabízené nápovědy nebo možnosti, a validace v rámci vyplňovaného formuláře;

2. Registrace na webovém rozhraní

2.1. Pro užívání služby je nutné, aby se uživatel zaregistroval dle instrukcí na webovém rozhraní.

2.2. Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu má povinnost uživatel uchovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může provozovatel bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích uživatele, uživatel bezodkladně aktualizuje údaje v uživatelském účtu. Uživatelský účet bude zpřístupněn po aktivaci účtu. Aktivace účtu proběhne zpravidla skrze zadanou e-mailovou adresu.

2.3. Vytvořením účtu a zaškrtnutím příslušného políčka souhlasíte s těmito obchodními podmínkami.

2.4. Prostřednictvím uživatelského účtu může uživatel především kupovat jednotlivé tarify, sledovat statistiky, spravovat objednanou službu a uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

Vezměte na vědomí, že provozovatel má právo uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím uživatelského účtu dochází uživatelem k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

3. Smlouva o poskytování služeb

3.1. Na webovém rozhraní je uveden popis služby včetně jejích hlavních vlastností. Prezentace služby uvedená na webovém rozhraní je návrhem provozovatele na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby se uživatel registroval.

3.2. Předmětem smlouvy je poskytování služby a udělení nevýhradní, teritoriálně neomezené licence ke skriptu udělené po dobu poskytování služby.

3.3. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem registrace. Konkrétní kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

3.4. Služba je uživateli poskytnuta na základě aktivovaného tarifu. Výše ceny jednotlivých tarifů je uvedena na webovém rozhraní. V rámci tarifu je stanoven maximální počet požadavků pro dané období. Období pro využívání tarifu se počítá od jeho uhrazení, zpravidla se jedná o kalendářní měsíc, pokud není stanoveno jinak. Jednotlivá období jsou uvedena v rámci uživatelského účtu.

3.5. Uživatel může využívat službu na základě bezplatného tarifu. Jakmile však vyčerpá maximální limit požadavků, bude mu služba automaticky deaktivována. Uživatel musí i v případě bezplatného tarifu využívat službu v souladu s těmito obchodními podmínkami. Povinnosti provozovatele dle těchto obchodních podmínek se na využívání bezplatného tarifu použijí přiměřeně.

3.6. V rámci poskytování služby provozovatel monitoruje jednotlivé požadavky, které zaznamenává do statistiky v uživatelském účtu.

3.7. Počet využívání požadavků, našeptávání a další statistiky jsou uvedeny v rámci uživatelského účtu. Zároveň lze prostřednictvím uživatelského účtu aktivovat a deaktivovat jednotlivé funkce služby a službu jako takovou.

3.8. V případě, že uživatel vyčerpá maximální limit požadavků v rámci aktivovaného tarifu , budou mu účtovány požadavky nad maximální limit dle ceníku uvedeného na webovém rozhraní. V rámci uživatelského účtu bude možné deaktivovat požadavky nad rámec maximálního limitu. V případě, že dojde k vyčerpání požadavků a budou deaktivovány požadavky nad rámec maximálního limitu, nebude moci uživatel využívat službu do nového období, kdy dojde k restartování limitů požadavků.

Požadavky nad maximální limit je uživatel povinen uhradit nejpozději do nového období, kdy dojde k restartování limitů požadavků. Způsob platby bude zpravidla probíhat obdobným způsobem jako platba tarifu, nebude-li dohodnuto jinak. Na vyčerpání limitu požadavků v rámci aktivovaného tarifu bude uživatel upozorněn prostřednictvím zadané e-mailové adresy, telefonního čísla a v rozhraní uživatelského účtu. Po aktivování vyššího limitu nebo při začátku nového období bude uživateli služba opět zpřístupněna.

3.9. Pokud bude po dobu 6 měsíců uživatelský účet neaktivní, vyhrazuje si provozovatel právo uživatelský účet bez náhrady zrušit. Neaktivním uživatelským účtem se rozumí účet, na který neproběhlo žádné přihlášení a není aktivován žádný tarif. V případě, že jste spotřebitelem, budete v případě neaktivity uživatelského účtu delší jak 4 měsíce upozorněni na to, že po uplynutí 6 měsíců dojde ke zrušení uživatelského účtu, a to bez náhrady.

4. Úhrada ceny

4.1. Cena služby je vždy uváděna jako konečná, a pro spotřebitele také včetně případných daní a poplatků.

4.2. Jednotlivé tarify lze zakoupit prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného v rozhraní uživatelského účtu, popřípadě jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní. K úhradě ceny se při platbě platební kartou zavazujete stisknutím tlačítka „Zaplatit“ a při platbě převodem na účet stisknutím tlačítka „Dokončit objednávku“.

4.3. Uživatel rovněž může využít speciální tarif – účtování dle jednotlivých využitých požadavků. Tento tarif bude účtován dle individuální domluvy, zpravidla však vždy na konci období, kdy se restartují limity požadavků, bude stržena částka odpovídající využitým požadavkům z předem předplacené sjednané platby. Pro tento typ tarifů se využijí tyto obchodní podmínky obdobně. V případě využívání aplikací/API musíte využívat tento speciální tarif, není možné využívat tarify jiné, pokud není na webovém rozhraní stanoveno jinak.

4.4. V případě, že uživatel bude mít zájem o vytvoření speciální tarifu na míru, kontaktuje provozovatele pomocí jeho kontaktních údajů nebo webového rozhraní. Provozovatel následně zašle uživateli návrh cenové nabídky. Na základě souhlasu s cenovou nabídkou zašle provozovatel uživateli platební údaje. Další práva a povinnosti ohledně tarifu na míru se řídí těmito obchodními podmínkami.

4.5. Fakturační údaje budou automaticky vyplněny dle informací zadaných v uživatelském účtu. Uživatel je povinný tyto údaje v případě změny aktualizovat. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost v případě neaktuálnosti zadaných údajů. V případě, že uživatel uvede v uživatelském účtu fakturační údaje jiné osoby, má provozovatel za to a je v dobré víře, že je uživatel zmocněn zavázat tuto jinou osobu k úhradě ceny.

4.6. Cenu tarifu lze uhradit platební kartou online nebo převodem na bankovní účet provozovatele. Případné další možnosti jsou uvedeny na webovém rozhraní. Platba je možná v oficiální měně České republiky, není-li na webovém rozhraní uvedeno něco jiného.

4.7. Tarif bude zpřístupněn podle způsobu platby, kterou uživatel zvolí. V případě platby online platební kartou bude tarif zpřístupněn prostřednictvím uživatelského účtu ihned po obdržení platby. Pokud se uživatel rozhodne pro bankovní převod na účet provozovatele služby, bude tarif zpřístupněn prostřednictvím uživatelského účtu do 24 hodin po připsání platby na účet provozovatele. Uživatel, který je spotřebitel, si v uživatelském účtu může nastavit automatickou platbu, prostřednictvím které bude v intervalu jednoho měsíce/roku docházet k automatické úhradě vybraného tarifu . Postup nastavení automatické platby je uveden na webovém rozhraní. Nastavením automatické platby v uživatelském účtu dává uživatel souhlas, aby provozovatel provedl úhradu ceny příslušného tarifu prostřednictvím platební karty dle údajů k platební kartě, které uživatel provozovateli poskytl. Automatickou platbu lze zrušit prostřednictvím nastavení v uživatelském účtu.

4.8. V případě, že je uživatel podnikatelem, bude přednastavena automatická platba, prostřednictvím které bude po provedení první platby docházet k automatické úhradě příslušného tarifu každý měsíc/rok. Pokud uživatel (podnikatel) nebude mít zájem o automatickou platbu, je možné automatickou platbu zrušit prostřednictvím nastavení uživatelského účtu. V rámci automatické platby budou využity údaje platební karty zadané v první platbě, a uživatel tímto dává souhlas k takovéto úhradě prostřednictvím platební karty. Nastavení platby lze kdykoli změnit v uživatelském účtu.

4.9. V případě změny tarifu bude částka za zbývající nevyužité měsíce automaticky použita k úhradě vybraného nového tarifu. Částka za započatý měsíc se již nevrací ani nelze využít na platbu nového tarifu.

4.10. Za poskytnutí součinnosti při interních či externích auditech klienta, případně jakýchkoliv nestandardních požadavků, u kterých by provozovatel musel vynaložit větší časové nebo peněžní prostředky, má provozovatel nárok na úhradu za strávený čas v hodinové sazbě ve výši 5 000 Kč bez DPH.

5. Poskytnutí skriptu

5.1. Skript je poskytnut prostřednictvím uživatelského účtu. Tento skript slouží pro účely užívání služby po dobu trvání poskytování služby. Skript funguje jako doplněk formuláře, nejedná se o zdrojový kód pro celý formulář jako takový. Službu nelze bez správného užití skriptu využívat. Skript je uživateli poskytnut po založení projektu v uživatelském účtu, pro který bude služba poskytována, a to prostřednictvím uživatelského účtu. Skript je možné využít pouze pro jednu doménu a její subdomény všech řádů.

5.2. Postup správného vložení skriptu na webovou stránku nebo do aplikace uživatele je popsán v rámci uživatelského účtu. V případě, že uživatel bude mít jakékoli problémy s vložením skriptu, kontaktuje provozovatele.

5.3. Užití skriptu může být dále omezeno podmínkami uvedenými na webovém rozhraní, které budou uživateli vždy jasně sděleny před poskytnutím skriptu.

6. Práva z vadného plnění

6.1. V případě, že bude služba dlouhodobě nedostupná (tj. déle než 3 pracovní dny v řadě), nebo služba:

 • neodpovídá popisu uvedenému na webovém rozhraní nebo v těchto obchodních podmínkách,
 • není poskytnuta v dohodnutém termínu,
 • máte práva z vadného plnění dle občanského zákoníku (zejména v souladu s § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

6.2. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste o vadě před poskytnutím služby věděli, nebo jste vadu sami způsobili, zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných vstupních informací nebo uplynula doba šestí měsíců ode dne poskytnutí služby.

6.3. Reklamaci uplatněte neprodleně po zjištění závady. Nejpozději lze vadu reklamovat do šesti měsíců ode dne poskytnutí služby.

6.4. V případě vadného plnění máte zejména právo na:

 • bezplatnou nápravu (opravou);
 • přiměřenou slevu z ceny;
 • odstoupení od smlouvy a vrácení ceny za nevyužitou část tarifu (v případě, že nelze vadu odstranit nebo nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace do 30 dnů od uplatnění reklamace).

Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

6.5. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamaci přijímáme v našem sídle. Reklamaci lze uplatnit e-mailem či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem závadu spatřujete, a jaký způsob vyřešení reklamace preferujete. Urychlí to postup reklamace.

6.6. O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

6.7. Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.

6.8. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

7. Trvání smlouvy a ukončení spolupráce

7.1. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

7.2. Spolupráci můžete kdykoliv ukončit odstraněním uživatelského účtu. V tomto případě nemáte nárok na vrácení ceny a nevyužitá část tarifu vám bez náhrady propadá.

7.3. Možnosti ukončení spolupráce mezi námi se dále řídí dle zákonných podmínek. Zejména je možné odstoupit od smlouvy v případě porušení těchto obchodních podmínek podstatným způsobem, porušení dobrých mravů a platných právních předpisů. V případě, že odstoupíme od smlouvy z výše uvedených důvodů, nemáte nárok na vrácení ceny, nevyužitý a uhrazený tarif bez náhrady propadá a bude vám zrušen uživatelský účet.

7.4. V případě, že dojde k ukončení spolupráce nejste oprávněni nadále užívat skript a jste povinni odstranit neprodleně skript ze všech vašich nosičů, případně z jiných míst, kde je skript zachycen.

8. Ochrana autorských práv provozovatele a třetích osob

8.1. Veškerá práva ke skriptu a službě (včetně jména, kódů, ochranné známky, software, videí, obrázků, grafiky, zvuků apod.) a k jeho jednotlivým částem jsou výhradním majetkem provozovatele. Nejste oprávněni udělovat licence, sublicence, kopírovat, upravovat nebo vytvářet ze skriptu odvozená díla.

8.2. Obsah webových stránek provozovatele, skript, obsah služby a webový obsah, který se službou souvisí a všechny na nich a v souvisejících tištěných médiích publikované materiály (propagační letáky, videa, inzerce, texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem provozovatele a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho předchozího písemného souhlasu. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní.

8.3. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

8.4. Při nerespektování tohoto článku 8 budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a s občanským zákoníkem. Zejména máme v takovém případě nárok na odstranění závadného stavu, přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a/nebo vydání bezdůvodného obohacení.

8.5. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

9. Informace pro spotřebitele

9.1. V případě, že jste fyzickou osobou, která smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, náleží vám ochrana spotřebitele dle platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

9.2. Jako spotřebitel máte především:

 • právo za určitých podmínek odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku;
 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);
 • právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy;
 • není-li vaše bydliště v České republice, máte dále právo na vyšší míru ochrany spotřebitele poskytovanou právním řádem státu vašeho bydliště, pokud takový právní řád poskytuje vyšší míru ochrany než český právní řád.

9.3. Právo na odstoupení od smlouvy

Jako spotřebitel máte právo v souladu s § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Vezměte však na vědomí, že použitím skriptu na své webové stránce nebo aplikaci žádáte o poskytnutí služby před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy dle § 1834 občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy máme stále právo na poměrnou část sjednané ceny za službu, která vám byla již poskytnuta do okamžiku odstoupení od smlouvy. Tato poměrná část ceny se započítává na vámi poskytnuté peníze, které vám vrátíme ponížené o tuto poměrnou část ceny.

9.4. Doporučený způsob odstoupení od smlouvy a důsledky odstoupení

O odstoupení od smlouvy nás můžete informovat jakkoliv, doporučujeme však zaslání zprávy na náš kontaktní e-mail. Po obdržení informace o odstoupení od smlouvy vám neprodleně (nejpozději do 14 dnů) vrátíme veškeré peníze, které jsme od vás na základě smlouvy přijali, a to stejným způsobem, jakým jste peníze zaslali na náš účet. Dále vám okamžitě po oznámení o odstoupení od smlouvy zablokujeme užívání služby. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář.

9.5. Informace o uzavřené smlouvě

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva vám bude zaslána e-mailem nebo na vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených. Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme.

9.6. Mimosoudní řešení sporů ze smlouvy

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: [email protected]; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: [email protected], telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

9.7. Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Výhrady

10.1. Použití skriptu a služby je na vaše vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu či újmu, včetně ztráty uložených dat či ušlého zisku, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití skriptu či služby. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost provozovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny za službu.

10.2. Provozovatel neodpovídá za to, jakým způsobem skript či službu využíváte. Zejména nenese odpovědnost za vaše užívání skriptu či služby v rozporu s platnými právními předpisy a neplnění či nesprávné plnění vašich zákonných povinností.

10.3. Odpovídáte za to, že vaše jednání v souvislosti se skriptem či službou a jejich užívání bude vždy v souladu s těmito obchodními podmínkami a platnými právními předpisy. Vaše činnost nesmí být v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a nesmí omezovat výkon práv třetí osoby. Nesmíte zpřístupnit skript či službu žádné neoprávněné třetí osobě. Nejste oprávněni prodávat, licencovat, pronajímat, postoupit nebo zpřístupnit skriptu či služby třetím osobám bez našeho předchozího písemného souhlasu.

10.4. Pokud se v souvislosti s využíváním skriptu či služby dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, nebo budete porušovat smlouvu včetně těchto obchodních podmínek, je provozovatel oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit užívání služby nebo skriptu, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste povinni uhradit provozovateli škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

10.5. Vezměte na vědomí, že provozovatel je oprávněn provádět pravidelnou údržbu služby, uživatelského účtu a skriptu. V takovém případě služba, skript či uživatelský účet dočasně nemusí být dostupné. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu či újmu, která je důsledkem nemožnosti užití skriptu, služby a uživatelského účtu.

10.6. V případě jakéhokoliv problému je snahou provozovatele zabránit ztrátě nebo poškození dat. Provozovatel však nemůže zaručit stálou dostupnost a integritu dat a neručí za jakékoli změny, ztráty nebo poškození uložených dat, pokud jsou způsobeny technickými poruchami, vaší činností nebo útoky třetích stran.

10.7. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do skriptu či služby nebo v důsledku užití skriptu či služby v rozporu s jejím určením. Při využívání skriptu či služby nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich provoz, tj. především narušit funkci nebo nepřiměřeně zatěžovat skript či službu, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící skript či službu a užívat skript či službu nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem.

10.8. Při užití aplikace dochází k získávání a zpracovávání údajů, které jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES označeny jako osobní údaje. Podmínky ochrany osobních údajů obsahují zásady ochrany osobních údajů.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto obchodní podmínky jsou ve smyslu § 1751 občanského zákoníku nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi vámi a provozovatelem a nahrazují veškerá předchozí prohlášení nebo jakékoli předchozí verze těchto obchodních podmínek. Případné odchylné ujednání smluvních stran má přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

11.2. Jelikož je předmětem smlouvy dlouhodobé a opakované poskytování služeb stejného druhu, jsme oprávněni v přiměřeném rozsahu obchodní podmínky jednostranně měnit. V takovém případě vám zašleme e-mailem upozornění na změnu obchodních podmínek a náš vztah se bude vždy řídit aktuální verzí obchodních podmínek. Pokud nebudete se změnou souhlasit, máte právo smlouvu vypovědět i bez výpovědní doby. Aktuální verze obchodních podmínek je vždy k dispozici na webovém rozhraní.

11.3. Vztah mezi vámi a provozovatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Pokud právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, je rozhodným právem české právo.

11.4. V případě jakéhokoli sporu, týkajícího se využívání služby, skriptu, smlouvy (včetně obchodních podmínek) nebo užívání webového rozhraní (dále jen „spor“) se vy i provozovatel zavazujete vynaložit veškeré úsilí ke smírnému urovnání sporu mimosoudní cestou. Nebude-li spor vyřešen do 30 dnů od počátku jednání, bude spor řešen příslušnými soudy České republiky.

11.5. Přijetím těchto obchodních podmínek souhlasíte s tím, že bez předchozího písemného souhlasu provozovatele nemáte nárok na jednostranné započtení svých případných pohledávek vůči provozovateli proti našim pohledávkám vůči vám. Dále nemáte nárok na postoupení či převod smlouvy, její části nebo pohledávek vůči provozovateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

11.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek či smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek či smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 3. 10. 2023