Wszystkie artykuły

Regulamin

Niniejsze warunki handlowe system abonamentowy, zawarcie umowy o świadczenie usługi Foxentry i korzystanie z tej usługi za pośrednictwem interfejsu internetowego https://foxentry.cz/, a także stosunki prawne powstałe z Państwem podczas zawarcia umowy oraz korzystania z serwisu i interfejsu WWW.

1. Definicje

W niniejszym regulaminie następujące terminy są używane w następującym znaczeniu:

 • cena oznacza cenę za abonament;
 • dane kontaktowe operatora to: kontaktowy e-mail:  [email protected]; telefon kontaktowy:  +48 22 103 39 77 (w dni robocze od 9:30 do 17:00);
 • Autouzupełnianie oznacza element kontrolny przewidywania, który oferuje pomoc lub opcje podczas wypełniania pól w formularzu, na podstawie tekstu pisanego w polach;
 • Kodeks Cywilny to ustawa nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami;
 • warunki handlowe to niniejsze warunki handlowe w aktualnie obowiązującej wersji;
 • żądanie oznacza użycie autouzupełniania, tj. potwierdzenia (wstawienia) oferowanej podpowiedzi lub opcji i zatwierdzenia w wypełnionym formularzu;
 • Operatorem (lub „my”) jest spółka AVANTRO s.r.o., Thámova 137/16, 180 00 Praga 8, IČ: 04997476, DIČ: CZ04997476, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, Dział C, Wstawka 256795;
 • skrypt to fragment kodu źródłowego, który użytkownik umieszcza na swojej stronie internetowej lub w aplikacji w celu skorzystania z usługi;
 • umowa to każda umowa zawarta między Państwem a operatorem zgodnie z niniejszymi warunkami;
 • usługa to usługa Foxentry, która pełni funkcję autouzupełniania i walidatora w ramach uzupełniania formularzy, w szczególności pomaga w uzupełnieniu i sprawdzeniu imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i e-maila, usługa ta może również dostarczyć informacji o wypełnionym numerze telefonu, podstawowe informacje gospodarcze o przedsiębiorcy wymienione w formularzu oraz inne funkcje wymienione w interfejsie WWW. Może być używana na podstawie dostarczonego skryptu (dla stron internetowych) lub również za pomocą API (dla aplikacji) i można nią zarządzać za pomocą konta użytkownika;
 • abonament oznacza abonament, w ramach którego ustalana jest maksymalna liczba żądań za daną kwotę. Poszczególne rodzaje abonamentów i ich ceny są wymienione na stronach internetowych;
 • użytkownik (lub „Ty”) to dowolna osoba, która korzysta z usługi. Użytkownikiem może być konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna;
 • konto użytkownika to konto użytkownika prowadzone na naszych stronach internetowych (https://app.foxentry.cz), za pomocą którego można kupować indywidualne taryfy, zarządzać usługą (w szczególności modyfikować zakres świadczonej usługi);
 • walidacja oznacza sprawdzenie i/lub podanie informacji dodatkowych do danych wpisanych w formularzu;
 • strona internetowa to strona internetowa dostępna na www.foxentry.cz;
 • Ustawa o ochronie konsumentów to ustawa nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami;
 • zasady ochrony danych osobowych to dokument regulujący warunki przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych i innych danych będących częścią umowy. Wyrażając zgodę na niniejsze warunki, zgadzasz się również z polityką prywatności.

2. Rejestracja na stronie internetowej

2.1. Do korzystania z usługi konieczna jest rejestracja użytkownika zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej.

2.2. Konto użytkownika tworzone jest poprzez rejestrację za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie internetowej. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych dostępowych do konta użytkownika. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nadużycie konta użytkownika przez osobę trzecią. Informacje podane podczas rejestracji muszą być prawdziwe i kompletne. Konto, przy tworzeniu którego użyto nieprawdziwych lub niepełnych danych, może zostać zlikwidowane przez Operatora bez odszkodowania. W przypadku zmiany danych użytkownika, użytkownik niezwłocznie aktualizuje dane na koncie użytkownika.

Konto użytkownika będzie dostępne po aktywacji konta. Aktywacja konta odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem podanego adresu e-mail.

2.3. Tworząc konto i zaznaczając odpowiednie pole, wyrażasz zgodę na niniejsze warunki.

2.4. Za pośrednictwem konta użytkownika użytkownik może przede wszystkim kupować poszczególne abonamenty, monitorować statystyki, zarządzać zamówioną usługą oraz kontem użytkownika. Wszelkie dodatkowe funkcje konta użytkownika są zawsze wymienione na stronie internetowej.

Należy pamiętać, że operator ma prawo do anulowania konta użytkownika bez odszkodowania, jeśli użytkownik narusza dobre obyczaje, obowiązujące przepisy prawa lub niniejsze warunki za pośrednictwem konta użytkownika.

3. Umowa o świadczeniu usług

3.1. Strona internetowa zawiera opis usługi, w tym jej główne funkcje. Prezentacja usługi podana na stronie internetowej jest propozycją operatora do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów § 1732 par. 2 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy konieczna jest rejestracja użytkownika.

3.2. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi oraz udzielenie niewyłącznej, terytorialnie nieograniczonej licencji na skrypt udzielonego na czas świadczenia usługi.

3.3. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta w momencie rejestracji. Konkretne kroki prowadzące do zawarcia umowy są widoczne na stronie internetowej.

3.4. Usługa świadczona jest użytkownikowi na podstawie aktywowanego abonamentu. Cena poszczególnych abonamentów jest podana na stronie internetowej. Abonament określa maksymalną liczbę żądań na dany okres. Okres korzystania z abonamentu liczony jest od jego wpłaty, zwykle w miesiącu kalendarzowym, chyba że ustalono inaczej. Poszczególne okresy są wymienione na koncie użytkownika.

3.5. Użytkownik może korzystać z usługi na podstawie bezpłatnego abonamentu. Jednak po osiągnięciu maksymalnego limitu żądań usługa zostanie automatycznie dezaktywowana. Nawet w przypadku bezpłatnego abonamentu użytkownik musi korzystać z usługi zgodnie z tymi warunkami sprzedaży. Obowiązki operatora wynikające z niniejszych warunków sprzedaży stosuje się odpowiednio do korzystania z abonamentu bezpłatnego.

3.6. W ramach świadczenia usługi operator monitoruje poszczególne żądania, które odnotowuje w statystykach na koncie użytkownika.

3.7. Liczba żądań, autouzupełniania i innych statystyk znajduje się na koncie użytkownika. Jednocześnie poszczególne funkcje usługi i usługę jako taką można aktywować i dezaktywować za pośrednictwem konta użytkownika.

3.8. W przypadku, gdy użytkownik wykorzysta maksymalny limit żądań w ramach aktywowanego abonamentu, zostanie obciążony kosztem za żądania powyżej maksymalnego limitu zgodnie z cennikiem podanym na stronach internetowych. Możliwe będzie dezaktywowanie żądań przekraczających maksymalny limit w ramach konta użytkownika. W przypadku wyczerpania żądań i dezaktywacji żądań przekraczających maksymalny limit, użytkownik nie będzie mógł korzystać z usługi aż do nowego okresu, w którym limity żądań zostaną ponownie uruchomione. Żądania przekraczające maksymalny limit muszą zostać opłacone przez użytkownika nie później niż w nowym okresie, w którym limity żądań są ponownie uruchamiane. Metoda płatności będzie zwykle podobna do płatności abonamentu, chyba że uzgodniono inaczej. Użytkownik zostanie powiadomiony o wyczerpaniu limitu żądań w ramach aktywowanego abonamentu za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail, numeru telefonu oraz na koncie użytkownika. Po aktywowaniu wyższego limitu lub na początku nowego okresu usługa zostanie ponownie udostępniona użytkownikowi.

3.9. Jeśli konto użytkownika jest nieaktywne przez okres 6 miesięcy, operator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika bez odszkodowania. Nieaktywne konto użytkownika to konto, do którego nie nastąpiło logowanie i nie został aktywowany żaden abonament. Jeśli jesteś konsumentem, jeśli konto użytkownika jest nieaktywne przez ponad 4 miesiące, zostaniesz powiadomiony, że po 6 miesiącach konto użytkownika zostanie zlikwidowane, bez odszkodowania.

4. Zapłata ceny

4.1. Cena usługi jest zawsze podawana jako ostateczna, a dla konsumentów zawiera również wszelkie podatki i opłaty.

4.2. Poszczególne abonamenty można kupić poprzez formularz zamówienia znajdujący się na koncie użytkownika lub w inny sposób określony na stronie internetowej. Wyrażają Państwo zgodę na zapłacenie ceny przy płatności kartą kredytową poprzez naciśnięcie przycisku „Zapłać” oraz przy płatności przelewem poprzez naciśnięcie przycisku „Zrealizuj zamówienie”.

4.3. Użytkownik może również skorzystać ze specjalnego abonamentu - rozliczenie według indywidualnych żądań. Abonament ten będzie naliczany zgodnie z indywidualną umową, ale zwykle zawsze na koniec okresu, w którym limity żądań są ponownie uruchamiane, kwota odpowiadająca wykorzystanym żądaniom zostanie potrącona z przedpłaconej uzgodnionej płatności. Te warunki biznesowe są podobnie stosowane w przypadku tego typu abonamentu. Jeśli korzystasz z aplikacji / interfejsów API, musisz skorzystać z tego specjalnego abonamentu, nie ma możliwości korzystania z innych abonamentów, chyba że na stronie internetowej określono inaczej.

4.4. W przypadku, gdy użytkownik jest zainteresowany stworzeniem specjalnego abonamentu na miarę kontaktuje się z operatorem za pomocą swoich danych kontaktowych lub strony internetowej. Operator następnie prześle użytkownikowi projekt oferty cenowej. Na podstawie zgody z ofertą cenową operator prześle użytkownikowi dane do płatności. Inne prawa i obowiązki dotyczące abonamentu dostosowanego do indywidualnych potrzeb regulują niniejsze warunki.

4.5. Informacje rozliczeniowe zostaną automatycznie uzupełnione zgodnie z informacjami wprowadzonymi na koncie użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji tych informacji w przypadku zmiany. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wprowadzenia nieaktualnych danych. W przypadku, gdy użytkownik podaje na koncie użytkownika informacje rozliczeniowe innej osoby, operator uważa i jest w dobrej wierze, że użytkownik jest upoważniony do zobowiązania tej drugiej osoby do zapłaty ceny.

4.6. Cenę abonamentu można zapłacić kartą kredytową online lub przelewem na konto bankowe operatora. Wszelkie inne opcje są wymienione na stronie internetowej. Płatność jest możliwa w oficjalnej walucie Republiki Czeskiej, chyba że na stronie internetowej podano inaczej.

4.7. Abonament będzie dostępny zgodnie z wybraną przez użytkownika metodą płatności. W przypadku płatności online kartą kredytową, abonament zostanie udostępniony za pośrednictwem konta użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu płatności. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na przelew bankowy na konto usługodawcy, abonament zostanie udostępniony za pośrednictwem konta użytkownika w ciągu 24 godzin po zaksięgowaniu wpłaty na konto operatora. Użytkownik będący konsumentem może ustawić na koncie użytkownika automatyczną płatność, dzięki której wybrany abonament będzie automatycznie opłacany w odstępach miesięcznych/rocznych. Procedura ustawiania płatności automatycznej jest opisana na stronach internetowych. Ustawiając automatyczną płatność na koncie użytkownika, użytkownik wyraża zgodę na zapłatę ceny odpowiedniego abonamentu za pośrednictwem karty płatniczej zgodnie z danymi karty płatniczej przekazanymi operatorowi przez użytkownika. Można anulować płatność automatyczną poprzez ustawienia na koncie użytkownika.

4.8. Jeżeli użytkownik jest przedsiębiorcą, ustawiona zostanie płatność automatyczna, za pomocą której odpowiedni abonament będzie automatycznie opłacany co miesiąc/rok po pierwszej zapłacie. Jeżeli użytkownik (przedsiębiorca) nie jest zainteresowany płatnością automatyczną, istnieje możliwość anulowania płatności automatycznej w ustawieniach konta użytkownika. W ramach płatności automatycznej wykorzystane zostaną dane karty płatniczej podane przy pierwszej płatności, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na taką płatność kartą płatniczą. Ustawienia płatności można zmienić w dowolnym momencie na koncie użytkownika.

4.9. W przypadku zmiany abonamentu kwota za pozostałe niewykorzystane miesiące zostanie automatycznie wykorzystana na opłacenie wybranego nowego abonamentu. Kwota za rozpoczęty miesiąc nie podlega już zwrotowi i nie może zostać wykorzystana na opłacenie nowego abonamentu.

4.10. Za współpracę podczas wewnętrznych lub zewnętrznych audytów klienta lub za wszelkie niestandardowe wymagania, na które Operator musiałby poświęcić więcej czasu lub pieniędzy, Operator ma prawo do rekompensaty za przepracowany czas według stawki godzinowej w wysokości 5000 CZK bez VAT.

5. Zapewnienie skryptu

5.1. Skrypt jest udostępniany za pośrednictwem konta użytkownika. Skrypt ten służy do korzystania z usługi przez czas jej trwania. Skrypt działa jako uzupełnienie formularza, nie jest kodem źródłowym całego formularza jako takiego. Z usługi nie można korzystać bez odpowiedniego użycia skryptu. Skrypt jest udostępniany użytkownikowi po utworzeniu projektu na koncie użytkownika, dla którego będzie świadczona usługa, za pośrednictwem konta użytkownika. Skrypt może być używany tylko dla jednej domeny i jej subdomen.

5.2. Procedura prawidłowego wstawiania skryptu do strony internetowej lub aplikacji użytkownika jest opisana w ramach konta użytkownika. W przypadku problemów z wstawieniem skryptu użytkownik kontaktuje się z operatorem.

5.3. Korzystanie ze skryptu może być dodatkowo ograniczone przez warunki określone na stronie internetowej, które zawsze będą jasno komunikowane użytkownikowi przed udostępnieniem skryptu.

6. Prawa wynikające z nienależytego wykonania

6.1. W przypadku, gdy usługa jest niedostępna przez dłuższy czas (tj. więcej niż 3 dni robocze z rzędu) lub usługa:
• nie odpowiada opisowi podanemu na stronach internetowych lub w niniejszych warunkach, • nie jest dostarczona w uzgodnionym terminie, przysługują Państwu prawa z nienależytego wykonania zgodnie z Kodeksem Cywilnym (w szczególności zgodnie z § 1914 do 1925 Kodeksu Cywilnego).

6.2. Prawo z nienależytego wykonania nie przysługuje, jeżeli użytkownik wiedział o wadzie przed wykonaniem usługi lub sam ją spowodował, w szczególności podając nieprawidłowe lub niepełne dane wejściowe, lub gdy upłynęło sześć miesięcy od daty wykonania usługi.

6.3. Proszę złożyć reklamację niezwłocznie po stwierdzeniu wady. Wadę można reklamować najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od dnia wykonania usługi.

6.4. W przypadku wadliwego wykonania masz w szczególności prawo do:

 • bezpłatnej naprawy;
 • rozsądnej zniżki;
 • odstąpienia od umowy i zwrotu ceny za niewykorzystaną część abonamentu (w przypadku niemożności usunięcia wady lub niedotrzymania przez nas terminu załatwienia reklamacji w terminie 30 dni od złożenia reklamacji).

Niniejsze postanowienie nie narusza jakichkolwiek innych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

6.5. Reklamacje należy składać bez zbędnej zwłoki od wykrycia wady. Reklamacje przyjmujemy w naszej siedzibie. Reklamacje można składać drogą mailową lub pisemnie. Składając reklamację, zalecamy jak najdokładniejsze opisanie tego, co jest uważane za wadę i preferowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji. Przyspieszy to proces reklamacyjny.

6.6. O otrzymanej reklamacji decydujemy natychmiast, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do tego okresu nie wlicza się czasu potrzebnego na profesjonalną ocenę wady.

6.7. Dostarczone reklamacje rozpatrujemy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji, chyba że uzgodnimy inaczej. Wydamy Państwu pisemne potwierdzenie o reklamacji i podaniu reklamacji.

6.8. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym masz prawo do zwrotu celowo poniesionych kosztów w związku ze złożeniem reklamacji. Należy pamiętać, że należy skorzystać z prawa do zwrotu tych kosztów w ciągu jednego miesiąca od upływu okresu, w którym należy zarzucić wadę.

7. Czas trwania umowy i zakończenie współpracy

7.1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

7.2. Możesz zakończyć współpracę w dowolnym momencie, usuwając swoje konto użytkownika. W takim przypadku nie przysługuje Ci zwrot pieniędzy, a niewykorzystana część abonamentu przepada bez odszkodowania.

7.3. Możliwości zakończenia współpracy pomiędzy nami regulują dodatkowo warunki prawne. W szczególności istnieje możliwość odstąpienia od umowy w przypadku istotnego naruszenia niniejszego regulaminu, naruszenia dobrych obyczajów oraz obowiązującego prawa. W przypadku odstąpienia od umowy z powyższych powodów nie przysługuje Państwu zwrot pieniędzy, niewykorzystany i opłacony abonament bez odszkodowania przepadnie, a Państwa konto użytkownika zostanie zlikwidowane.

7.4. W przypadku zakończenia współpracy nie ma Państwo prawa do dalszego korzystania ze skryptu i jest Państwo zobowiązane do natychmiastowego usunięcia skryptu ze wszystkich swoich nośników lub z innych miejsc, w których skrypt został przechwycony.

8. Ochrona praw autorskich operatora i osób trzecich

8.1. Wszelkie prawa do skryptu i usługi (w tym nazwy, kodów, znaków towarowych, oprogramowania, filmów, obrazów, grafiki, dźwięków itp.) oraz do poszczególnych jej części są wyłączną własnością operatora. Nie można licencjonować, udzielać sublicencji, kopiować, modyfikować ani tworzyć dzieł opartych na skryptach.

8.2. Treść strony internetowej operatora, skrypt, treść usługi oraz treści internetowe związane z usługą oraz wszelkie materiały na nich publikowane oraz drukowane w pokrewnych mediach (ulotki promocyjne, filmy, reklamy, teksty, zdjęcia, obrazy, logotypy i inne), w tym interfejs sieciowy oprogramowania i niniejsze warunki, są chronione prawami autorskimi operatora i mogą być chronione innymi prawami osób trzecich. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, reprodukować, rozpowszechniać ani wykorzystywać treści w jakimkolwiek celu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. W szczególności zabronione jest odpłatne lub bezpłatne udostępnianie zdjęć i tekstów umieszczonych na stronie internetowej.

8.3. Nazwy i oznaczenia produktów, towarów, usług, firm i korporacji mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

8.4. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Artykułu 8 będziemy postępować zgodnie z Ustawą nr 121/2000 Sb., Ustawą o prawie autorskim z późniejszymi zmianami oraz Kodeksem Cywilnym. W szczególności w takim przypadku jesteśmy uprawnieni do usunięcia wadliwego stanu, uzasadnionego zadośćuczynienia, odszkodowania i/lub wydania bezpodstawnego wzbogacenia.

8.5. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy spowodowane ingerencją osób trzecich w interfejs sieciowy lub w wyniku korzystania z niego niezgodnie z przeznaczeniem. Podczas korzystania z interfejsu internetowego nie wolno stosować procedur, które mogłyby zakłócić działanie systemu lub nadać systemowi nieuzasadnione obciążenie.

Jeśli podczas korzystania z interfejsu internetowego będzie postępowano w sposób niezgodny z prawem lub nieetyczny, możemy ograniczyć, zawiesić lub zakończyć dostęp do interfejsu internetowego bez żadnej rekompensaty. W takim przypadku użytkownik jest również zobowiązany do całkowitego zrekompensowania nam szkód, które zostały w sposób oczywisty spowodowane przez działania użytkownika na podstawie tego ustępu.

Należy pamiętać, że kliknięcie na niektóre linki w interfejsie internetowym może spowodować opuszczenie interfejsu internetowego i przekierowanie na strony internetowe osób trzecich.

9. Informacje dla konsumentów

9.1. Jeżeli jesteś osobą fizyczną, która zawiera umowę wykraczającą poza zakres prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania zawodu, przysługuje Ci ochrona konsumenta na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Ochronie Konsumentów.

9.2. Jako konsument masz przede wszystkim:

 • prawo, pod pewnymi warunkami, do odstąpienia od umowy zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
 • prawo do przekazania informacji przed zawarciem umowy (informacje zawarte są w niniejszym regulaminie lub w interfejsie internetowym);
 • prawo do pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego wynikającego z umowy;
 • jeśli Twoje miejsce zamieszkania nie znajduje się w Republice Czeskiej, masz również prawo do wyższego poziomu ochrony konsumenta przewidzianego przez prawo kraju Twojego zamieszkania, jeśli takie prawo zapewnia wyższy poziom ochrony niż prawo czeskie.

9.3. Prawo odstąpienia od umowy

Jako konsument masz prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia zgodnie z art. 1829 Kodeksu Cywilnego. Pamiętaj jednak, że korzystając ze skryptu na swojej stronie internetowej lub w aplikacji, żądasz świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zgodnie z art. 1834 Kodeksu Cywilnego. W przypadku odstąpienia od umowy nadal przysługuje nam proporcjonalna część uzgodnionej ceny za usługę, która została już wykonana do chwili odstąpienia od umowy. Ta proporcjonalna część ceny jest uwzględniona w dostarczonej przez Ciebie kwoty, którą zwrócimy Ci pomniejszoną o tę proporcjonalną część ceny.

9.4. Rekomendowany sposób odstąpienia od umowy i konsekwencje odstąpienia

Możesz w dowolny sposób poinformować nas o odstąpieniu od umowy, jednak zalecamy wysłanie wiadomości na nasz kontaktowy adres e-mail. Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy niezwłocznie (w ciągu 14 dni) zwrócimy wszelkie pieniądze, które otrzymaliśmy od Ciebie, w taki sam sposób, w jaki wysłałeś pieniądze na nasze konto. Ponadto zablokujemy Ci korzystanie z usługi niezwłocznie po wypowiedzeniu umowy. Do odstąpienia od umowy można wykorzystać wzór formularza.

9.5. Informacje o zawartej umowie

Umowa nie jest zawierana w formie pisemnej z podpisami stron umowy. Umowa składa się z niniejszego regulaminu, Twojego zamówienia i jego akceptacji przez nas. Cała umowa zostanie wysłana do Ciebie e-mailem lub na Twoje życzenie wydrukowana i wysłana pocztą. Wysyłając pocztą, możemy poprosić Cię o zwrot kosztów z tym związanych. Umowę (w tym niniejszy regulamin) archiwizujemy w formie elektronicznej. Umowa nie jest dostępna dla osób trzecich, ale wyślemy Ci ją na żądanie.

9.6. Pozasądowe rozstrzyganie sporów kontraktowych

Jeżeli jesteś konsumentem i powstał między nami spór wynikający z umowy, którego nie możemy rozwiązać bezpośrednio, masz prawo zwrócić się z tym sporem do Czeskiej Inspekcji Handlowej (adres: Czeska Inspekcja Handlowa, Centralny Inspektorat – Wydział ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, strona internetowa: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, kontakt elektroniczny: [email protected], telefon: +420 296 366 360) lub w Stowarzyszeniu Konsumentów Czeskich, z. ú. (adres: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, strona internetowa: www.konzument.cz, kontakt elektroniczny: [email protected], tel.: +420 495 215 266) w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego. Możesz skorzystać z tego prawa nie później niż do 1 roku od dnia, w którym po raz pierwszy skorzystałeś z prawa, które jest przedmiotem będącego sporu konsumenckiego z nami.

9.7. Możesz również skorzystać z platformy internetowej utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, aby złożyć reklamację na zakupione u nas usługi.

10. Zastrzeżenia

10.1. Korzystanie ze skryptu i usługi odbywa się na własne ryzyko. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody lub obrażenia, w tym utratę przechowywanych danych lub utracone zyski, które są wynikiem użycia lub niemożności korzystania ze skryptu lub usługi. Jeżeli pomimo powyższego zostanie stwierdzone zobowiązanie operatora do naprawienia szkody lub szkody, obowiązek ten ogranicza się jedynie do wysokości ceny za usługę.

10.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania ze skryptu lub usługi. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Ciebie ze skryptu lub usługi w sposób niezgodny z obowiązującym prawem oraz za niewykonanie lub nienależyte wypełnienie Twoich obowiązków prawnych.

10.3. Ponosisz odpowiedzialność za zapewnienie, że Twoje działania związane ze Skryptem lub Usługą i ich użytkowaniem będą zawsze zgodne z niniejszym Regulaminem i obowiązującym prawem. Twoje działania nie mogą być sprzeczne z dobrymi obyczajami, porządkiem publicznym ani ograniczać korzystania z praw osób trzecich. Nie możesz udostępniać skryptu ani usługi żadnej nieautoryzowanej stronie trzeciej. Nie możesz sprzedawać, licencjonować, wynajmować, cedować ani udostępniać skryptu lub usług stronom trzecim bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

10.4. Jeśli popełnisz jakiekolwiek nielegalne lub nieetyczne zachowanie w związku z korzystaniem ze skryptu lub usługi lub naruszysz umowę, w tym niniejsze warunki, operator jest uprawniony do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia korzystania z usługi lub skryptu, bez żadnych odszkodowań. W takim przypadku jesteś zobowiązany do całkowitego zrekompensowania operatorowi szkód, które zostały w sposób oczywisty spowodowane przez Twoje działania zgodnie z niniejszym paragrafem.

10.5. Należy pamiętać, że operator jest upoważniony do wykonywania regularnej konserwacji usługi, konta użytkownika i skryptu. W takim przypadku usługa, skrypt lub konto użytkownika mogą być tymczasowo niedostępne. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody lub obrażenia wynikające z niemożności korzystania ze skryptu, usługi i konta użytkownika.

10.6. W przypadku jakichkolwiek problemów operator stara się zapobiec utracie lub uszkodzeniu danych. Operator nie może jednak zagwarantować stałej dostępności i integralności danych oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, utratę lub uszkodzenie przechowywanych danych, jeżeli są one spowodowane awariami technicznymi, Twoimi działaniami lub atakami osób trzecich.

10.7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane ingerencją osób trzecich w skrypt lub usługę lub w wyniku korzystania ze skryptu lub usługi niezgodnie z jego przeznaczeniem. Korzystając ze skryptu lub usługi nie wolno Ci używać mechanizmów, oprogramowania, skryptów lub innych procedur, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działanie, tj. w szczególności zakłócić działanie lub spowodować nadmierne obciążenie skryptu lub usługi oraz nie wolno wykonywać wszelkie działania, które mogą lub umożliwiają osobom trzecim manipulowanie lub niewłaściwe używanie oprogramowania lub innych składników składających się na skrypt lub usługę oraz korzystanie ze skryptu lub usługi lub ich części lub oprogramowania w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub przeznaczeniem.

10.8. Korzystanie z aplikacji skutkuje gromadzeniem i przetwarzaniem danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oznaczonych jako dane osobowe. Regulamin ochrony danych osobowych zawiera zasady ochrony danych osobowych.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Niniejszy regulamin stanowi, w rozumieniu § 1751 Kodeksu Cywilnego, integralną część umowy zawartej pomiędzy Tobą a operatorem i zastępuje wszelkie wcześniejsze oświadczenia lub wszelkie poprzednie wersje niniejszego regulaminu. Wszelkie odmienne ustalenia stron umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków.

11.2. Ponieważ przedmiotem umowy jest długoterminowe i powtarzalne świadczenie usług tego samego rodzaju, jesteśmy uprawnieni do jednostronnej zmiany warunków prowadzenia działalności w rozsądnym zakresie. W takim przypadku wyślemy Ci powiadomienie e-mail o zmianie warunków, a naszą relację zawsze będzie regulować aktualna wersja warunków. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianą, masz prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej.

11.3. Stosunek między Tobą a operatorem podlega prawu Republiki Czeskiej, w szczególności Kodeksowi Cywilnemu. Jeżeli stosunek prawny ustanowiony umową zawiera element międzynarodowy, prawem decydującym jest prawo czeskie.

11.4. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego korzystania z usługi, skryptu, umowy (w tym regulaminu) lub korzystania ze stron internetowych (dalej „spór”), ​​wraz z operatorem zobowiązujesz się dołożyć wszelkich starań w celu pozasądowego rozwiązania sporu. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w ciągu 30 dni od rozpoczęcia rozprawy, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwe sądy Republiki Czeskiej.

11.5. Akceptując niniejsze warunki, zgadzasz się, że bez uprzedniej pisemnej zgody operatora nie masz prawa do jednostronnego potrącenia jakichkolwiek roszczeń przeciwko operatorowi z naszymi roszczeniami wobec ciebie. Ponadto nie masz prawa do cesji ani przeniesienia umowy, jej części lub należności z operatora na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody operatora.

11.6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu lub Umowy jest lub stanie się nieważne, nieskuteczne lub nie do użytku, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem o znaczeniu jak najbardziej zbliżonym do postanowienia nieważnego. Nieważność lub bezskuteczność lub niestosowalność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień regulaminu lub umowy.

Niniejsze warunki obowiązują od 3.10.2023