Wszystkie artykuły

Zasady ochrony danych osobowych

Niniejsze Zasady ochrony prywatności (zwane dalej „Zasady”) opisują sposób pozyskiwania, wykorzystywania i dalszego przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://foxentry.cz/ (zwane dalej „strona internetowa”) oraz oferowanych usług.

Administrator danych osobowych:

AVANTRO s.r.o., with registered office at Thámova 137/16, 18600 Praha 8,
IČ: 04997476,
DIČ: CZ04997476,
wpisany: w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wstawka 256795

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:

Adres pocztowy: AVANTRO s.r.o., Thámova 137/16, 18600
Numer telefonu: +48 22 103 39 77
Kontakt e-mail: [email protected] (w dni robocze od 9:30 do 17:00)

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Zasadami, które zawierają ważne informacje dotyczące postępowania z Twoimi danymi osobowymi oraz związanych z nimi prawami i obowiązkami. Niniejsze Zasady stanowią integralną część naszych Ogólnych warunków sprzedaży, a zgadzając się z Ogólnymi warunkami sprzedaży jednocześnie zgadzasz się na te Zasady.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Czym się kierujemy przy przetwarzaniu danych osobowych?

Przy przetwarzaniu danych osobowych postępujemy zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej oraz bezpośrednio obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”) ustawą nr 110/2019 Dz.U., o przetwarzaniu danych osobowych, z późniejszymi zmianami oraz Ustawą nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego oraz o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami.

1.2. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą zidentyfikować konkretną osobę fizyczną. Dane osobowe to w szczególności (ale nie wyłącznie):

- dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, płeć, numer NIP, login do konta użytkownika;

- dane kontaktowe, takie jak adres zamieszkania (lub adres dostawy), numer telefonu, adres e-mail;

- inne dane, takie jak informacje uzyskane za pomocą plików cookies, adres IP (identyfikator sieci), w tym typ przeglądarki, urządzenie i system operacyjny, dane o lokalizacji, czas i liczbę wejść na stronę internetową oraz inne podobne informacje.

2. ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Jak pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Przekazujesz nam swoje dane osobowe, zwłaszcza podczas wypełniania formularza kontaktowego, zakładania konta użytkownika, składania zamówienia, negocjacji i świadczenia naszych usług. Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w Twoich danych osobowych, poinformuj nas o tym.

Podczas odwiedzania i korzystania ze strony internetowej niektóre dane osobowe mogą być również pozyskiwane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Więcej o plikach cookies przeczytasz w Artykule 5 niniejszych Zasad.

2.2. Na jakiej podstawie i w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

- Możemy przetwarzać dane osobowe podane podczas popytu, zamawiania i negocjowaniu naszych usług bez Twojej wyraźnej zgody na podstawie i w celu zawarcia i realizacji umowy, tj. w celu świadczenia usług. Ponadto możemy przetwarzać te dane na podstawie i w celu wypełnienia naszych ustawowych obowiązków (w szczególności obowiązków ewidencyjnych, archiwizacji dokumentów podatkowych itp.) oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu ochrony naszych roszczeń prawnych.

- Dane osobowe wprowadzone podczas zakładania konta użytkownika możemy przetwarzać bez Twojej wyraźnej zgody na podstawie realizacji umowy i wyłącznie w celu umożliwienia dostępu, administrowania i utrzymania konta użytkownika.

- Jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania Twojego adresu e-mail bez Twojej wyraźnej zgody, na podstawie naszego uzasadnionego interesu, do wysyłania informacji handlowych dotyczących naszych usług podobnych do tych, które u nas zamówiłeś. W każdej chwili możesz odmówić wysyłania wiadomości biznesowych.

- Jeśli wyrazisz zgodę, potwierdzając to na stronie internetowej, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe wprowadzone na stronę internetową, zwłaszcza podczas wypełniania zamówienia lub zakładania konta użytkownika do wysyłania wiadomości biznesowych i marketingu bezpośredniego lub w innych celach z którą wyraźnie się zgodziłeś. Jeśli masz mniej niż 15 lat, Twój przedstawiciel prawny będzie potrzebował zgody. W razie wątpliwości możemy poprosić o potwierdzenie Twojego wieku.

- Jeżeli dane osobowe są przetwarzane za pomocą plików cookies, przetwarzamy te dane osobowe na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz ustawiając odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej, lub na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub w celu zawarcia i realizacji umowy (zwłaszcza cookies pierwszej strony), w szczególności w celu zapewnienia obsługi użytkownika, ulepszania naszych usług, w tym analizy zachowań użytkowników i marketingu.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu innym niż ten, dla którego zostały one uzyskane wyłącznie za Twoją zgodą.

2.3. Jak długo korzystamy z danych?

Dane osobowe wprowadzane w ramach popytu, zamówienia, negocjacji i realizacji usług lub w ramach zakładania konta użytkownika wykorzystujemy tylko przez czas niezbędny do wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych, ewent. w celu ochrony naszych roszczeń prawnych.

Jeżeli wyrazisz wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub jeżeli użyjemy Twojego adresu e-mail do wysyłania wiadomości biznesowych, dane osobowe będą wykorzystywane przez czas działania strony internetowej, na której będziemy oferować usługi podobne do tych które zostały zamówione przez Ciebie, ewentualnie przez okres wskazany w zgodzie.

3. TWOJE PRAWA W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie za Twoją zgodą (tj. bez innego powodu prawnego), możesz w każdej chwili tę zgodę odwołać. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest możliwe w każdej chwili, w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na nasz kontaktowy adres e-mail.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.

3.2. Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo poprosić nas o informację, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane, masz prawo dostępu do tych danych osobowych, a w szczególności do następujących informacji:

- cel przetwarzania;

- kategorie przetwarzanych danych osobowych;

- odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym będą udostępniane dane osobowe;

- okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Na Twoje żądanie dostarczymy Ci kopię przetwarzanych danych. Za dodatkowe kopie możemy pobrać opłatę administracyjną, która nie przekroczy kosztów wykonania i dostarczenia takich dodatkowych kopii.

3.3. Prawo do naprawy

Jeżeli Twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, masz prawo żądać natychmiastowej korekty, tj. korekty niedokładnych danych i/lub uzupełnienia niekompletnych danych.

3.4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w celach marketingu bezpośredniego, w tym zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Po zgłoszeniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tych celach.

3.5. Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, jeśli:

- dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub przetwarzane;

- wycofałeś zgodę na przetwarzanie;

- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

O ile nie ma podstaw prawnych do odmowy usunięcia, jesteśmy zobowiązani do spełnienia Twojej prośby.

3.6. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli:

- zaprzeczasz dokładność Twoich danych osobowych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a zamiast ich usunięcia żądasz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale żądasz ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- sprzeciwiasz się przetwarzaniu.

Jeśli przetwarzanie jest ograniczone, jesteśmy uprawnieni wyłącznie do przechowywania Twoich danych osobowych; dalsze przetwarzanie jest możliwe tylko za Twoją zgodą lub z przyczyn prawnych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone z powodu wniesienia sprzeciwu, ograniczenie trwa przez czas niezbędny do ustalenia, czy jesteśmy zobowiązani uwzględnić Twój sprzeciw.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych z powodu odmowy prawidłowości danych, ograniczenie trwa przez okres weryfikacji prawidłowości danych.

3.7. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przekazać je innemu administratorowi danych osobowych.

3.8. Jak możesz skorzystać ze swoich praw?

Możesz skorzystać z Twoich praw dotyczących danych osobowych za pośrednictwem naszych danych kontaktowych. Wszystkie informacje i działania zostaną Ci przekazane bez zbędnej zwłoki.

Dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe. Jeśli jednak nie będziesz zadowolony z wykonaniem, masz prawo skontaktować się z odpowiednimi organami, w szczególności z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (http://www.uoou.cz), który nadzoruje ochronę danych osobowych. Postanowienie to nie wpływa na Twoje prawo do bezpośredniego skontaktowania się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych ze swoją skargą.

W szczególności, jeśli Twoje miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia lub domniemane naruszenie ochrony danych osobowych znajduje się poza Republiką Czeską w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, możesz skontaktować się z odpowiednim organem nadzorczym w tym państwie członkowskim.

4. ZARZĄDZANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Jesteśmy administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia.

W zakresie niezbędnym do wypełnienia umowy lub innych zobowiązań, możemy przekazywać Twoje dane osobowe innym osobom, takim jak dostawcy serwerów, serwery chmurowe lub narzędzia potrzebne do działania usługi, menedżerowie kampanii e-mail, dostawcy wsparcia IT interfejsu internetowego i naszych usług, zewnętrzni księgowi, lub inne osoby zaangażowanym w wykonanie umowy lub naszych zobowiązań. Alternatywnie możemy powierzyć inne podmioty przetwarzające i odbiorców danych osobowych. Poinformujemy Cię również, kto konkretnie przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie Twojego zapytania.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej, chyba że będzie to konieczne do wykonania umowy lub z innego powodu zgodnie z zasadami takiego przekazywania określonymi w rozporządzeniu.

4.2. Jak przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe i inne gromadzone dane są w pełni zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

5. PLIKI COOKIES

5.1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym każdego odwiedzającego strony internetowej, które umożliwiają działanie strony internetowej.

Nie wszystkie pliki cookie gromadzą dane osobowe; niektóre pozwalają jedynie na poprawne działanie interfejsu internetowego. Możesz zrezygnować z używania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że jeśli odmówisz używania plików cookie, możliwe jest, że nie będziesz w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej.

5.2. Jakie pliki cookie i do jakich celów wykorzystuje je strona internetowa?

Strona internetowa wykorzystuje relacyjne (tymczasowe) pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zakończeniu przeglądania strony internetowej. Wykorzystuje również trwałe pliki cookie, które pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

Pliki cookies używane przez stronę internetową są następujące:

- pliki cookie administratora - te pliki cookie są przypisane do domeny naszej strony internetowej; Są to niezbędne pliki cookie i pliki cookie wydajności, których używamy w celu wykonania i ewentualnie zawarcia umowy, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub na podstawie ww. zgody. Te pliki cookie mogą być tymczasowe lub stałe;

niezbędne pliki cookies – umożliwiają nawigację na stronie internetowej oraz korzystanie z podstawowych funkcji, zazwyczaj nie identyfikują Cię w żaden sposób i nie chodzi o dane osobowe;

wydajnościowe pliki cookies - służą do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej (liczba odwiedzin, czas spędzony na stronie internetowej itp.); dane uzyskane przez te pliki cookie są zwykle anonimowe;

- cookies podmiotów trzecich - te pliki cookies są przypisane do innej domeny niż domena naszego serwisu, nawet jeśli jesteś na naszej stronie; na podstawie Twojej zgody te pliki cookie pozwalają nam analizować naszą stronę internetową i, w razie potrzeby, wyświetlać dostosowane do Ciebie reklamy, są to funkcjonalne pliki cookie oraz ukierunkowane i reklamowe pliki cookie;

cookies funkcjonalne – służą do personalizacji treści poprzez zapamiętanie danych logowania, geolokalizacji itp.; mogą prowadzić do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych;

ukierunkowane i reklamowe pliki cookie - używane do wyświetlania ukierunkowanych reklam na stronie internetowej i poza nią; za ich pośrednictwem mogą być zbierane i przetwarzane dane osobowe. Możemy udostępniać informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny, naszym partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym.

5.3. Wykorzystywane usługi pracujące z plikami cookies

Strona internetowa korzysta z Google Analytics oraz, w stosownych przypadkach, innych usług świadczonych przez Google LLC („Google”). Usługi te działają z informacjami uzyskanymi za pomocą plików cookie. Google Analytics służy do pozyskiwania informacji statystycznych o korzystaniu przez Ciebie ze strony internetowej. Pozyskane przez tę usługę pliki cookie wygasają w zależności od ustawień przeglądarki, najpóźniej po 2 latach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie. Google Ads służy do identyfikacji użytkownika w sieci reklamowej Google i ponownego kierowania reklam (retargeting i remarketing). Pozyskane przez tę usługę pliki cookie wygasają w zależności od ustawień przeglądarki po maksymalnie 18 miesiącach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.

Jeśli interesuje Cię, w jaki sposób Google wykorzystuje dane, które od nas zbiera, oraz jak edytować lub wyłączyć przetwarzanie, możesz dowiedzieć się o tych informacjach, klikając poniższy link: Jak Google wykorzystuje dane, gdy korzystasz ze stron internetowych lub aplikacji naszych partnerów: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

5.4. Jak ustawić i ewentualnie odrzucić przetwarzanie plików cookie?

Instrukcje dotyczące prawidłowego ustawienia i zarządzania przetwarzaniem plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej znajdziesz tutaj:


Google Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl


Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d


Microsoft Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd


Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox
Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/


Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH NASZYCH USŁUG

6.1. Co jest tematem tego artykułu?

Celem niniejszego artykułu jest określenie warunków przetwarzania danych osobowych Twoich klientów, partnerów biznesowych i innych osób korzystających z Twojego formularza (dalej „osoba, której dane dotyczą”) korzystających z naszych usług oraz umowy o przetwarzaniu takich danych osobowych na podstawie art. 28 ust. 3 regulacji między nami jako podmiotem przetwarzającym a Tobą jako administratorem tych danych osobowych.

Niniejszym artykułem, zobowiązujemy się, jako podmiot przetwarzający dla Ciebie jako administratora w rozumieniu Rozporządzenia, przetwarzać dane osobowe osób, których dane dotyczą, które uzyskujemy w związku ze świadczeniem naszych usług zgodnie z art. 28 rozporządzenia.

Cel i sposób przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą na podstawie niniejszego artykułu poprzez zakup naszych usług zgodnie z naszymi Ogólnymi warunkami sprzedaży oraz poprzez niniejszy artykuł 6 Zasad, określasz Ty, jako administrator danych osobowych wymienionych poniżej osób, których dane dotyczą.

6.2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

a) Nasze usługi wykorzystują głównie pliki cookies komputera lub innego urządzenia (więcej szczegółów zgodnie z art. 5.2 niniejszych Zasad), za pośrednictwem którego zostanie wykorzystany Twój formularz korzystania z naszych usług. W celu prawidłowego świadczenia naszych usług stosujemy niezbędne pliki cookies, wydajnościowe pliki cookies, a w szczególności funkcjonalne pliki cookies, które mogą zawierać dane osobowe osób, których dane dotyczą, w szczególności inne dane zgodnie z art. 1.2 niniejszych Zasad.

b) Ponadto, jeśli zamówisz usługę „Autouzupełniania”, na Twoją prośbę (w szczególności poprzez podanie w formularzu Twojego imienia, nazwiska, tytułu lub numeru identyfikacyjnego) dla wskazanej przez Ciebie osoby (osoby prawnej lub osoby fizycznej) wyszukamy i zaoferujemy z ogólnodostępnych źródeł, następujące dane:

- Dane identyfikacyjne i kontaktowe – numer identyfikacyjny, numer NIP, siedziba, adres e-mail, numer telefonu;

- Dane gospodarcze - informacje o ograniczeniu działalności, o zadłużeniu, informacje o tym, czy jest rzetelnym podatnikiem VAT, informacje o tym, czy prowadzone jest lub było postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne lub czy jest objęty zarządem przymusowym.

Wyżej wymienione dane, które można przypisać do konkretnej osoby fizycznej (zwłaszcza w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) są danymi osobowymi i tą osobą fizyczną jest ww. osoba, której dane dotyczą.

c) Autouzupełnianie adresów oraz potwierdzanie imion, nazwisk, adresów e-mail i numerów telefonów działa z tymi informacjami wprowadzonymi w formularzu. Usługi te działają z każdą z tych wprowadzonych danych w miarę możliwości indywidualnie bez powiązania z innymi wprowadzonymi danymi, dzięki czemu nie jest możliwa identyfikacja konkretnej osoby fizycznej na podstawie tych danych. W przypadku skorzystania z powyższego autouzupełniania i/lub walidacji będziemy przechowywać te dane w historii Twoich żądań wyłącznie w formie anonimowej, aby nie było możliwe zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej zgodnie z podsumowaniem tych danych.

Jeżeli na podstawie wprowadzonych danych nie jest możliwa identyfikacja konkretnej osoby fizycznej, nie jesteśmy podmiotem przetwarzającym dane osobowe w ramach świadczenia tych usług. W przypadku, gdyby powyższe dane w określonym przypadku można było przypisać do konkretnej osoby fizycznej i byłyby to dane osobowe, będziemy przetwarzać te dane osobowe zgodnie z art. 6 niniejszych Zasad jako podmiot przetwarzający.

6.3. Jaki jest przedmiot, cel i charakter przetwarzania?

Jako podmiot przetwarzający przetwarzamy dane osobowe osób, których dane dotyczą, wymienionych w art. 6.2. a) i c) niniejszych Zasad. W przypadku zamówienia usługi „Autouzupełnianie firmy” jako podmiot przetwarzający przetwarzamy dane osobowe osób, których dane dotyczą, wymienionych w art. 6.2. b) niniejszych Zasad.

Účelem zpracování osobních údajů uvedených v čl. 6.2 písm. a) a c) těchto Zásad je řádné poskytnutí zakoupených služeb, tedy poskytnutí pomoci (zejména predikcí, kontrolou údajů, event. poskytnutím souvisejících údajů) při vyplňování vašeho formuláře. Tyto osobní údaje zpracováváme zejména vyhledáním, nahlédnutím, shromážděním, ukládáním a použitím osobních údajů v elektronické podobě.

W celu przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 6.2. a) i c) niniejszej Polityki jest prawidłowe świadczenie zakupionych usług, tj. udzielenie pomocy (w szczególności przewidywania, kontroli danych, ewentualnie poprzez podanie powiązanych danych) w wypełnieniu Twojego formularza. Przetwarzamy te dane osobowe głównie poprzez wyszukiwanie, przeglądanie, gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych w formie elektronicznej.

Cel przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 6.2. b) niniejszych Zasad jest prawidłowe świadczenie zakupionej usługi, poprzez wyszukanie i podanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz danych gospodarczych na podstawie Twojego żądania. Przetwarzamy te dane osobowe w formie elektronicznej, w szczególności wyszukując je z publicznie dostępnych źródeł, zbierając, przechowując i udostępniając Ci te dane.

Niniejszym oświadczasz, że masz prawo wykorzystywać nas jako podmiotu przetwarzającego do przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, zgodnie z powyższym przedmiotem, celem i charakterem przetwarzania, w szczególności w celu zawarcia i wykonania umowy i/lub na podstawie Twojego prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności identyfikacji osoby, której dane dotyczą, kontaktu z osobą, której dane dotyczą, oceny zdolności kredytowej osoby, której dane dotyczą oraz dochodzenia i ochrony Twoich praw i roszczeń).

6.4. Prawa i obowiązki stron

Niniejszym zobowiązujemy się, że:

a) będziemy przetwarzać dane osobowe zgodnie z celem, charakterem i sposobem przetwarzania wskazanym powyżej oraz innymi Twoimi instrukcjami; jeśli wymagania dotyczące przetwarzania są wymagane przez obowiązujące prawo, jesteśmy zobowiązani powiadomić Cię przed przetwarzaniem;

b) niezwłocznie powiadomimy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoje polecenie narusza przepisy dotyczące prywatności;

c) zapewniamy, że nasze osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych (np. pracownicy) zobowiązują się do zachowania poufności;

d) nie będziemy przekazywać danych osobowych stronom trzecim (z wyjątkiem innego podmiotu przetwarzającego wymienionego poniżej);

e) podejmiemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w szczególności szyfrowania wybranych przez nas danych osobowych oraz zapewnienia, że ​​dostęp do przechowywanych danych osobowych jest zabezpieczony hasłami oraz określa wewnętrzne zasady pracy z danymi osobowymi;

f) pomożemy Ci, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w miarę możliwości, w wypełnieniu Twojego obowiązku odpowiadania na żądania dotyczące realizacji praw osoby, której dane dotyczą;

g) pomożemy w zapewnieniu zgodności przetwarzania z rozporządzeniem w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, zgłaszania naruszeń tego bezpieczeństwa, oceny skutków ochrony danych osobowych oraz uprzednich konsultacji z organem nadzorczym;

h) bez zbędnej zwłoki powiadomimy Cię o każdym naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, o którym się dowiemy;

i) według Twojego uznania, bez zbędnej zwłoki, wszystkie dane osobowe osób, których dane dotyczą, zostaną usunięte lub zwrócone po rozwiązaniu naszej umowy, istniejące kopie zostaną usunięte, chyba że prawo wymaga przechowywania takich danych osobowych;

j) udzielimy Ci wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu, a także umożliwimy przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji przez Ciebie lub innego powierzonego przez Ciebie audytora, który zostanie powierzony. Do tych audytów przyczynimy się poprzez naszą współpracę, mając na uwadze, że warunki przeprowadzania audytów, w tym inspekcji, są dalej uregulowane w art. 6.5;

k) zrealizujemy nasze obowiązki w zakresie ewidencji przetwarzania i współpracy z organem nadzorczym zgodnie z rozporządzeniem.

Niniejszym zobowiązujesz się do:

a) będziesz wypełniać należycie wszystkie obowiązki nałożone przez prawo dotyczące ochrony danych osobowych;

b) poinformujesz nas bez zbędnej zwłoki o każdym fakcie, który ma wpływ na wypełnienie naszych zobowiązań umownych i prawnych jako podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

6.5. Warunki przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji

Masz prawo do przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji, zgodnie z poprzednim paragrafem, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

a) o zainteresowaniu przeprowadzeniem audytu, m.in. kontroli, jej zakresu i przedmiotu oraz proponowanego terminu kontroli, w tym m.in. inspekcji, jesteś zobowiązany poinformować nas nie później niż 20 dni roboczych przed proponowanym terminem audytu, a po otrzymaniu tej informacji mamy prawo wyznaczyć inny termin audytu, który nie będzie późniejszy niż 10 dni od Twojego proponowanego terminu;

b) audyt, m.in. inspekcje, masz prawo wykonywać nie częściej niż raz na 6 miesięcy w czasie korzystania naszych usług;

c) audyt, m.in. inspekcje, musisz najpierw przeprowadzić w sposób i w zakresie, w jakim nie wymaga to dostępu do systemów i urządzeń elektronicznych i informatycznych, z których korzystamy przy świadczeniu usług;

d) dostęp do systemów i urządzeń elektronicznych i informatycznych, z których korzystamy w celu świadczenia usług, zostanie Państwu przyznany tylko wtedy, gdy podejrzenia naruszenia naszych obowiązków jako przetwarzającego nie da się rozwiązać w inny sposób, pod warunkiem, że taki dostęp będzie zawsze możliwy tylko na podstawie nadzoru nad przetwórcą;

e) w przypadku dostępu do systemów i urządzeń elektronicznych i informatycznych zgodnie z poprzednim paragrafem jesteś zobowiązany do przeprowadzenia audytu, m.in. kontroli, tak aby nasze działania były zakłócone tylko w niezbędnym zakresie i takie podejście będzie możliwe tylko na czas i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia audytu, m.in. inspekcji;

f) wszelkie informacje i dokumenty które udostępnimy Tobie lub upoważnionej przez Ciebie osobie trzeciej w związku z audytem, ​​w tym inspekcji, są poufne i mogą stanowić tajemnicę handlową podmiotu przetwarzającego (zwane dalej „informacjami poufnymi”) i niniejszym zobowiązujesz się do zachowania poufności takich poufnych informacji, w szczególności nie ujawniasz informacji poufnych osobom trzecim bez naszej pisemnej zgody; nie będzie ich wykorzystywać do celów innych niż przeprowadzenie audytu lub do celów przewidzianych w niniejszym Traktacie lub w niniejszym Rozporządzeniu;

g) w przypadku audytu, m.in. inspekcji, korzystasz z upoważnionej przez Ciebie strony trzeciej, jesteś zobowiązany do dostarczenia nam pisemnego zobowiązania tej upoważnionej strony trzeciej przed audytem, ​​w którym ta strona trzecia zobowiązała się do zachowania poufności w odniesieniu do informacji poufnych w takim samym zakresie jak Ty, o ile ten warunek nie jest spełniony, ta upoważniona osoba trzecia nie ma prawa audytu, m.in. inspekcji, przeprowadzać;

h) jeżeli musieli byśmy w wyniku Twojego audytu, m.in. inspekcji, ponosić koszty, których w innym przypadku nie ponieślibyśmy, jesteś zobowiązany do zwrotu nam tych kosztów bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu wezwania do zapłaty tych kosztów.

6.6. Zaangażowanie innego przetwórcy

Niniejszym udzielasz nam ogólnej zgody na zaangażowanie innego przetwórcy. Zobowiązujemy się poinformować Cię o zaangażowaniu każdego nowego dodatkowego przetwórcy i masz prawo do sprzeciwu. Zobowiązujemy się zawrzeć z tym innym podmiotem przetwarzającym umowę, która nie będzie wykraczała poza niniejszą umowę o przetwarzanie danych osobowych i będzie z nią zgodna (zwłaszcza w zakresie obowiązków podmiotu przetwarzającego). Odpowiadamy za wypełnienie wszystkich zobowiązań przez innego przetwarzającego.

Inni przetwarzający zgodnie z poprzednim akapitem są wymienieni na naszej stronie internetowej. Zawsze poinformujemy Cię o zmianie dotyczącej akceptacji innych podmiotów przetwarzających lub ich zastąpienia poprzez opublikowanie tej zmiany na naszej stronie internetowej, co wywiąże się z naszego obowiązku informacyjnego o tej zmianie.

6.7. Czas przetwarzania i okres trwania przetwarzania danych osobowych

Niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 niniejszych Zasad jest ważna i skuteczna przez okres korzystania z naszych usług zgodnie z naszymi Ogólnymi warunkami sprzedaży. Z chwilą zakończenia naszej współpracy w zakresie świadczenia naszych usług zgodnie z Ogólnymi warunkami sprzedaży, wygasa również niniejsza umowa o przetwarzaniu danych osobowych.

Niniejsze Zasady są ważne i skuteczne od 23 stycznia 2020 r.